Informace o studiu

Státní závěrečné zkoušky učitelství pro I. stupeň ZŠ

Státní závěrečné zkoušky

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá z následujících částí*:

(1) ústní zkoušky z pedagogiky, českého jazyka a literatury s didaktikou a matematiky s didaktikou;
(2) zvolené specializace a
(3) obhajoby diplomové práce. Obhajoba diplomové práce se koná na katedře, kde byla práce zadána. Zkouška ze specializace se koná na příslušné katedře. Obhajoba a zkouška ze specializace (v libovolném pořadí) předcházejí ústní zkoušce složené z oborů pedagogika, český jazyk a literatura s didaktikou a matematika s didaktikou.

Ke státní závěrečné zkoušce ze specializace může jít student tehdy, když má splněny všechny předměty dané specializace.
K obhajobě diplomové práce může jít student tehdy, když má splněné všechny povinné a povinně volitelné předměty.
Ke státní závěrečné zkoušce (pedagogika, matematika s didaktikou, český jazyk a literatura s didaktikami) může jít student tehdy, když má splněny všechny povinné předměty a ze skupin povinně volitelných předmětů musí získat alespoň takový počet kreditů, který je předepsán studijním plánem. Současně musí mít celkový počet kreditů 300.

Podzimní termín SZZ z pedagogiky, matematiky s didaktikou a českého jazyka a literatury s didaktikami je přednostně určen pro opravné termíny.

*Studenti učitelství 1. stupeň ZŠ si mohou volit pořadí jednotlivých částí SZZ.

Lednové SZZ 1.st. ZŠ 2021

Pozvány již byly všem rozeslány. Pozvaný student se dostaví v konkrétní čas, který je uveden u jeho jména. Tento čas může být ještě změněn a pozvánka aktualizována např. z důvodu odhlášení některých studentů, je tedy třeba počítat v daném termínu raději s časem od 9 hodin dále.
Studentky programu CŽ jsou o termíny a čase informovány emailem.
Prosíme, abyste si zkontrolovali, že v den plnění SZZ budete mít splněnyveškeré podmínky pro její konání. U některých z Vás tomu tak k dnešnímu datu ještě není.
Informace k ústní části

Podrobné informace k části ústní státní závěrečné zkoušky z oboru pedagogika

Aktualizováno 23. 9. 2020 pro SZZ zpedagogiky počínaje 1. 1. 2021

Předmět ústní státní závěrečné zkoušky z pedagogiky ve studiu učitelství pro 1. stupeň základní školy tvoří obecná didaktika se zaměřením na primární vzdělávání a vybrané otázky z dějin pedagogiky, pedagogické psychologie a dalších věd o výchově. Obory zkoušky jsou rozpracovány do tematických okruhů.

Student má při zkoušce prokázat znalost teoretických východisek současného pojetí primárního vzdělávání a znalosti obecné didaktiky a schopnost analyzovat a interpretovat pedagogické jevy. Očekává se, že je schopen vyjádřit a teoreticky zdůvodnit vlastní stanoviska.

Student volí jednu z následujících variant části ústní státní závěrečné zkoušky z oboru pedagogika:

 1. varianta:

Student si tahá dva tematické okruhy, které jsou examinátorem dále konkretizovány. Písemně připravuje strukturu odpovědi, opírá se o znalost teorie dané klíčovými slovy/tezemi v zadaných okruzích SZZ z pedagogiky i o praktické zkušenosti z vlastní praxe s žáky. Argumentuje s odkazy na odbornou literaturu. Okruhy mohou být examinátorem konkretizovány do podoby problémových a aplikačních otázek, vycházejících z videoukázky nebo předloženého textu.

K této variantě ústní zkoušky student předkládá seznam prostudované pedagogicko-psychologické literatury, která se může stát podnětem k rozpravě o odborných otázkách s examinátorem.

2. varianta:

Student obhajuje své Závěrečné pedagogické portfolio. Student odevzdá své Závěrečné pedagogické portfolio na katedru preprimární a primární pedagogiky v jednom vyhotovení a v elektronické kopii v katedrou určeném termínu (aktuální informace o termínech sledujte na webu katedry v sekci Aktuality). Portfolio musí být přijato na poradě katedry preprimární a primární pedagogiky, o čemž se student informuje nejpozději týden před termínem ústní zkoušky. Závěrečné pedagogické portfolio obsahuje pojednání „Můj profesní vývoj” a vybrané, uspořádané a reflektované produkty studenta, které ukazují na pokrok a výsledky jeho profesní přípravy. Součástí portfolia je také seznam prostudované pedagogicko-psychologické literatury, který tvoří mj. minimálně jeden doporučený titul pro každý okruh SZZ z pedagogiky a vyplněný Soubor profesních kvalit studenta na pedagogické praxi II.

Při ústní zkoušce je studentovi zadána jedna zkušební otázka plynoucí z obsahu předloženého portfolia a nepřesahující tematické okruhy k závěrečné zkoušce z pedagogiky. Student si písemně připravuje strukturu odpovědi a vybírá ze svého portfolia nejpodstatnější materiály mající přímý vztah ke zkušební otázce. Při odpovědi také vychází z přečtených publikací uvedených v seznamu literatury. Při vlastní zkoušce student představuje sebe prostřednictvím svého portfolia a odpovídá na zkušební otázku, s využitím vybraných prací z portfolia (více viz dokument Rozpracování 2. varianty státní závěrečné zkoušky z pedagogiky).

Tematické okruhy ústní státní závěrečné zkoušky z oboru pedagogika

  Závěrečné pedagogické portfolio

  Informace k závěrečnému pedagogickému portfoliu

  Rozpracování 2. varianty státní závěrečné zkoušky z pedagogiky: Student/studentka obhajuje své Závěrečné pedagogické portfolio

   

  Obhajoba Závěrečného pedagogického portfolia (ZPP) je variantou státní závěrečné zkoušky z pedagogiky v oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.

  Závěrečné pedagogické portfolio ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky je uspořádaný a reflektovaný soubor vybraných prací a jiných materiálů studenta z průběhu jeho studia na pedagogické fakultě, které dokumentují profesní vývoj i dosažené kvality profesních kompetencí v závěru studia Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.

  Cíle a funkce Závěrečného pedagogického portfolia:

  Cílem ZPP je uspořádání, reflektování a prezentování dosavadních profesních zkušeností, znalostí, dovedností, postojů a hodnot vážících se k přípravě na učitelskou profesi a ke vstupu do praxe.

  Prostřednictvím ZPP student prezentuje a argumentuje vlastní pojetí výuky na základě teoretických znalostí a v kontextu širších souvislostí.  Prokazuje dovednost systematicky reflektovat svou pedagogickou činnost včetně zamýšlení se nad dalším profesním rozvojem (dovednost stanovovat si vlastní cíle – v čem se chci zlepšit, co se potřebuji naučit).

  Kvalitně zpracované ZPP je nástrojem k integraci studia a státní závěrečné zkoušky, zejména teoretické a praktické složky a pedagogicko-psychologické a oborově didaktické přípravy. Umožňuje nejen kvalitativní, formativní a individualizované externí hodnocení studenta, ale je také cenným nástrojem k sebehodnocení.

  Zkušební komisi portfolio slouží jako podklad k rozpravě a k hodnocení pokroku a výsledků studia daného studenta. Na základě portfolia examinátor navrhuje zkušební otázku.

  Obsah a struktura Závěrečného pedagogického portfolia:

  Je oceňován samostatný a tvořivý způsob zpracování ZPP, přesto je potřeba jeho obsah a formu částečně vymezit:

  Součástí ZPP je obsah, který umožní lépe se orientovat v zařazených materiálech i ve struktuře portfolia. Materiály jsou uloženy v deskách, na kterých je uvedeno jméno studenta, e-mailová adresa, studijní obor, forma studia a měsíc a rok dokončení portfolia. Povinnou součástí ZPP je úvodní písemné souvislé pojednání „Můj profesní vývoj” (přibližně tři strany) o nejvýznamnějších meznících profesní přípravy studenta. Součástí pojednání má být i charakteristika vlastního současného pojetí výuky a cíle a plán dalšího profesního růstu. V pojednání mohou být využity sebereflektivní materiály, které vznikaly v průběhu studia. Součástí ZPP jsou dále vybrané, uspořádané, reflektované a aktuálně okomentované produkty studenta, které ukazují na pokrok a výsledky profesní přípravy studenta – budoucího učitele 1. stupně ZŠ. Zařazené práce musí obsahovat také rok vzniku, název kurzu a jméno vyučujícího. V reflexích přiložených prací je třeba se vypořádat také s připomínkami, které k pracím měli vyučující v době jejich realizace.

  Součástí ZPP mohou být např.:

  • vybrané vlastní přípravy, realizace a reflexe vyučovacích jednotek a celků (fotodokumentace, videozáznamy, připravené pracovní listy, pomůcky, produkty žáků);
  • vybrané seminární, ročníkové a další práce vznikající během vybraných kurzů;
  • sebereflektivní úvahy a eseje týkající se vývoje odborných názorů, otázek a pokroků na cestě k učitelské profesi;
  • úvahy k vybraným titulům odborné literatury;
  • reflexe mimoškolních aktivit (vlastní praxe i kurzů dalšího vzdělávání) vztahujících se k učitelské profesi;
  • komentáře a hodnocení od fakultních učitelů;
  • povinně vyplněný Soubor profesních kvalit studenta na pedagogické praxi II.;
  • povinně seznam prostudované pedagogicko-psychologické literatury.

  V ZPP je třeba minimalizovat množství materiálů prezentovaných v rámci jiných částí státní závěrečné zkoušky.

  Organizace odevzdání Závěrečného pedagogického portfolia:

  V elektronické přihlášce ke státní závěrečné zkoušce student označí, zda-li předloží ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky Závěrečné pedagogické portfolio.

  Student odevzdá své Závěrečné pedagogické portfolio na katedru preprimární a primární pedagogiky v jednom vyhotovení a v elektronické kopii v katedrou určeném termínu (aktuální informace o termínech sledujte na webu katedry v sekci Aktuality).

  Kritéria přijetí ZPP ke státní závěrečné zkoušce:

  ZPP dokládá profesní kompetence a kvality studenta učitelství, včetně profesních znalostí, dosaženou úroveň i posuny během studia ZPP má reflektivní charakter ZPP obsahuje především produkty vytvořené samotným studentem (skupinou studentů) ZPP splňuje formální požadavky.

   

  Kritéria přijetí ZPP (PRO STUDUJÍCÍ STARÉ AKREDITACE, TZN. STUDENTY 4. A VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ ke státní závěrečné zkoušce)

  ZPP dokládá profesní kompetence a kvality studenta učitelství, včetně profesních znalostí, dosaženou úroveň i posuny během studia ZPP má reflektivní charakter ZPP obsahuje především produkty vytvořené samotným studentem (skupinou studentů) ZPP splňuje následující požadavky.

  Pro přijetí je nutné, aby 7 z 10 položek v checklistu bylo hodnoceno jako ANO:

  Portfolio obsahuje 25-30 materiálů. ANO NE
  Materiály pokrývají alespoň 50% ze státnicových okruhů (jeden materiál může pokrývat více okruhů). ANO NE
  Každý vložený soubor materiálů je doprovozen reflexí. ANO NE
  V reflexi je argumentováno, proč byl daný materiál do portfolia vybrán. ANO NE
  Portfolio obsahuje rozmanité materiály, které jsou propojeny se státnicovými okruhy. (U materiálů je vyznačeno, kterého okruhu se týká.) ANO NE
  Vložené materiály jsou rozmanité z hlediska obsahu i formy (reflektované přípravy vyučovacích hodin, výpisky z přednášek, odborné články, rozhovor, videozáznam z vlastního vyučování…). ANO NE
  V portfoliu jsou uvedeny zdroje, se kterými student/ka pracoval/a. Zdroje jsou provázány na obsah portfolia. ANO NE
  Každý vložený materiál je opatřen datací. (Stačí uvést semestr a rok.). ANO NE
  Pokud je materiál vázaný na kurz, název kurzu je uveden. ANO NE
  Portfolio má jasnou strukturu, která pomáhá se v něm zorientovat. ANO NE

   

  Kvalita reflexe bude posuzována podle následujících kritérií (pro přijetí je nutné získat hodnocení na „zelené části“ škály alespoň v 5 z následujících 7 položek):

  KRITÉRIA KVALITY REFLEXE vždy často zřídka nikdy
  Vložené materiály jsou reflektovány s oporou o teorii.

   

   

  U každého materiálu je uvedeno, proč je pro studenta/studentku materiál důležitý, a jak ho posouvá na jeho/její cestě stávání se učitelem/učitelkou.
  Reflexe dokládají, že student/ka přemýšlí v souvislostech a umí zobecňovat.
  Materiály jsou reflektovány z více různých úhlů pohledu a perspektiv (ve vztahu k sobě, k žákovi, ke Strategii vzdělávací politiky 2030+…).
  V reflexích jsou uvedeny alterace k jednání (tam, kde je to vhodné).
  Samotné reflexe jsou logicky strukturované, myšlenky na sebe navazují, reflexe obsahuje úvod, střed i závěr.
  Materiál je reflektován ze současného úhlu pohledu (např. není vložena jen reflexe k materiálu ze 2. ročníku, ale i z nedávné doby).

   

  Průběh státní závěrečné zkoušky z pedagogiky s obhajobou Závěrečného pedagogického portfolia:

  Při ústní zkoušce je studentovi zadána jedna zkušební otázka plynoucí z obsahu předloženého portfolia a nepřesahující tematické okruhy k závěrečné zkoušce z pedagogiky.

  Student si písemně připravuje strukturu odpovědi a vybírá ze svého portfolia nejpodstatnější materiály mající přímý vztah ke zkušební otázce.

  Student v 8 – 10 minutách představuje obsah a strukturu svého portfolia.

  Zkoušející se vyjadřuje ke kvalitám předloženého portfolia.

  Student odpovídá na zkušební otázku, s využitím vybraných prací z portfolia.

  V následující diskusi student reaguje na další otázky všech zkoušejících, které vyplývají z úvodní prezentace portfolia, z obsahu portfolia a z odpovědi na zkušební otázku.

  Hodnocení v případě obhajoby Závěrečného pedagogického portfolia:

  Při státní závěrečné zkoušce z pedagogiky – obhajobě ZPP je hodnocena úroveň dosažených profesních kompetencí studenta oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ prokázaných na základě:

  • kvality předloženého Závěrečného pedagogického portfolia;
  • prezentace studenta skrze Závěrečné pedagogické portfolio;
  • odpovědi na zkušební otázku; odpovědí na další otázky examinátorů a
  • kvality reagování studenta v diskusi.

  Konzultace a případné další informace podají vyučující na katedře preprimární a primární pedagogiky Pedagogické fakulty UK. Tyto informace, případně další aktuality (např. upřesnění data odevzdání Závěrečného pedagogického portfolia) naleznete na http://kppg.pedf.cuni.cz.

  Milí studenti, milé studentky,

  přejeme Vám radost a užitek z tvorby a obhajoby Závěrečného pedagogického portfolia.  Těšíme se na setkání s Vámi nad Vašimi portfolii!

  Studentské pedagogické portfolio: Informační list pro studenty oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy

  Milá studentko, milý studente, součástí Vašeho vysokoškolského studia je i pedagogicko-psychologická příprava. Jedním z prostředků, jak účinně využít pedagogické a psychologické poznatky a zkušenosti pro tvorbu Vašich učitelských kompetencí a výukového stylu, je práce se studentským pedagogickým portfoliem.

   

  Studentské pedagogické portfolio je uspořádávaný, komentovaný a sdílený soubor vybraných prací a jiných materiálů studenta za určitou dobu výuky. Zpracovává nasbírané pedagogické zkušenosti, názory a informace získané studiem, pozorováním praxe, přemýšlením, vlastní praxí a sebereflexí. 

  Během studia budete pravděpodobně pracovat i s dalšími, zvl. předmětovými druhy portfolií, jejichž materiály se rovněž mohou stávat součástí tohoto pedagogického portfolia.

   

  Je třeba rozlišovat funkci a podobu pedagogického portfolia, které budete tvořit a využívat v průběhu svého profesního učení, a funkci a podobu závěrečného pedagogického portfolia, pokud se jej rozhodnete předložit u státní závěrečné zkoušky z pedagogiky.

   

  Cíle průběžné práce s pracovním pedagogickým portfoliem:

  Práce s pracovním pedagogickým portfoliem Vám má pomáhat při seberozvoji a sebehodnocení. Dává Vám možnost: 

  • uvědomovat si význam procesu učení se, nejen výsledku práce;
  • získat dovednost samostatně dokumentovat svůj vývoj ve vědomostech, dovednostech a postojích v rámci učitelské přípravy;
  • pracovat průběžně s etapami svého růstu, reflektovat je, vracet se k nim, hledat příklady, vyhodnocovat je a přehodnocovat, dávat si nové úkoly a cíle;
  • získat dovednost užívat konkrétní způsoby a techniky reflektování učení a zpracovávání portfolia (důležitou také pro budoucí práci učitele s žákovským portfoliem).

   

  Obsah pracovního pedagogického portfolia:

  Součástí pracovního pedagogického portfolia mohou být vybrané materiály ze studia (pedagogicko-psychologické disciplíny, oborové didaktiky, případně další, ale s pedagogicko-psychologickou reflexí):

  • pedagogický reflektivní deník, včetně připomínek fakultních učitelů a vyučujícího;
  • vybrané seminární, ročníkové a jiné práce z dílčích seminářů s vlastní reflexí;
  • sebereflexe týkající se vlastních odborných názorů a pokroků na cestě k učitelskému povolání, otázky a cesty k jejich řešení. Např. esej „Já budoucí učitel/ka“ nebo úvahy typu Pedagogický problém, který mě ovlivnil;
  • vlastní reflexe vybraných témat a problémů ze seminářů a přednášek;
  • reflexe a hodnocení týkající se obsahu a smyslu dílčích kurzů, případně ročníku pro profesionální rozvoj studenta, otázky;
  • reflexe mimoškolních aktivit vztahujících se k učitelské profesi, k práci s dětmi;
  • výpisky z odborné literatury a vlastní poznámky k nim;
  • dokumentace obrazem – foto, video.

  Obsah pracovního pedagogického portfolia tedy tvoří jednak vlastní produkty studentů, jednak materiály získané během studia, obojí s reflexemi studenta.

   

   Práci s pracovním pedagogickým portfoliem tvoří:

  • sběr materiálu především z pedagogicko-psychologických disciplín;
  • reflektování a hodnocení materiálu z hlediska jeho významu ve studiu a na cestě k učitelství;
  • výběr reprezentativního materiálu do pracovního pedagogického portfolia po určitých etapách studia (na konci každého ročníku, po ukončení kurzu apod.) a vytvoření písemné reflexe: Proč jsem vybral tyto materiály, jak mě ovlivnily na mé cestě k učitelství;
  • prezentování a sdílení vybraných a okomentovaných materiálů;
  • promýšlení nových osobních studijních úkolů a cílů a strategií jejich řešení.

   

  Místa, kdy se během studia můžete cíleně setkat s prací na pracovním ped. portfoliu:

  • v Úvodním pedagogickém kurzu v 1. ročníku získáte informace o podstatě a cílech pedagogického portfolia, během prvního ročníku se budete učit konkrétní reflektivní techniky, sbírat materiál, utvářet si představu o vlastní cestě k učitelství, postupně si uvědomovat a vědomě získávat učitelské kompetence;
  • v rámci předmětů Didaktika 1. stupně ZŠ a Učitelské praktikum ve 2. ročníku proměníte sebraný materiál z 1. ročníku v pracovní pedagogické portfolio a budete hledat způsoby další průběžné samostatné práce s portfoliem;
  • práce s pracovním pedagogickým portfoliem se může stát dle zadání jednotlivých vyučujících také součástí náplně dalších studijních předmětů, zvl. oborových didaktik, dalších předmětů z pedagogiky a dalších druhů pedagogických praxí.
  • Cíleně se práci s pedagogickým portfoliem věnují studenti, kteří si ve 4. ročníku zvolí prohlubující modul Primární pedagogika, jehož součástí je také studijní předmět Portfolio ve vzdělávání.

   

  V průběhu studia se pak budete rozhodovat pro jednu z variant státní závěrečné zkoušky z pedagogiky. Jednou z těchto variant je obhajoba Závěrečného pedagogického portfolia. V případě volby obhajoby Závěrečného pedagogického portfolia vám pomohou:

  • individuální a skupinové konzultace k tvorbě Závěrečného pedagogického portfolia, předmět prohlubujícího modulu Primární pedagogika: Portfolio ve vzdělávání (vede doc. A. Tomková);
  • další informace Závěrečnému pedagogickému portfoliu naleznete v Informačním listu ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky (viz oddíl Státní závěrečné zkoušky).

  Budete-li obhajovat Závěrečné pedagogické portfolio u státní závěrečné zkoušky z pedagogiky, bude hodnoceno, jak dokážete zdokumentovat (výběrem vlastních produktů), vyhodnotit (reflexemi) a prezentovat (obhajobou před zkušební komisí) svůj pokrok a výsledky v profesní přípravě během studia na pedagogické fakultě. Na základě předloženého portfolia bude také formulována zkušební otázka z pedagogiky.

  V případě potřeby Vám poradí didaktikové na katedře preprimární a primární pedagogiky. 

  Přejeme Vám co nejúspěšnější studium a věříme, že práce se studentským pedagogickým portfoliem Vám pomůže na cestě stávání se učitelkou – učitelem.

  Vyučující katedry preprimární a primární pedagogiky Pedagogické fakulty UK

  Návod na odevzdání Závěrečného pedagogického portfolia k posouzení

  Návod na odevzdání Závěrečného pedagogického portfolia k posouzení

  1. Nainstalujte si Office 365. 

  https://sit.pedf.cuni.cz/pro-studenty/office-365-pro-studenty/

  1. Spusťte aplikaci OneDrive
  2. Na disku OneDrive založte svou složku s názvem :“ZPP_rok_jmeno_prijmeni“
  3. Do složky nahrajte své ZPP (Nahrát). Jedná se o finální verzi, do které do konání SZZ pak již nesmíte zasahovat, měnit ji. Vložené obrázky, které jsou součástí ZPP (scany, fotografie apod. optimalizujte na 150dpi a rozměry max. šířka do 700 pixelů, celková velikost max do 500kB. Vložené obrázky ve formátu png (nebo jpg) – vhodný editor je např. InfraView 64, Gimp nebo Zoner Photo Studio. Usnadněte nám čtení Vašeho portfolia tím, že bude obsahovat co nejméně souborů nutných otevírat zvlášť, optimální je možnost portfoliem „listovat“. 
  1. Na složku klikněte pravým tlačítkem myši na „Sdílet“ vyplníte v okně „Poslat odkaz“  adresy týmu hodnotitelů portfolií:

  tereza.krcmarova@pedf.cuni.cz

  jana.stara@pedf.cuni.cz

  helena.hejlova@pedf.cuni.cz

  petra.horska@pedf.cuni.cz

  jana.kargerova@pedf.cuni.cz

  1. Na adresu krcmarova@pedf.cuni.cz současně pošlete email s informací, že jste své ZPP nasdíleli a očekávejte odpověď, zda se Vám akce podařila a následně rozhodnutí o přijetí /nepřijetí Vašeho portfolia s SZZ z pedagogiky.
  2. V případě, že vyzkoušíte všechny vlastní cesty, jak si poradit a nadále budete mít technické obtíže se sdílením ZPP, obraťte se, prosím, mailem na: jiri.sisak@pedf.cuni.cz
  3. Tištěnou podobu portfolia, která je totožná s elektronickou přinese student s sebou až ke zkoušce.

   

   

  Diplomové práce

  Od 1. 10. 2017 platí nové opatření děkana č. 37/2017 O podrobnostech pro závěrečné práce viz zde.

  Mění se především forma odevzdávání závěrečné práce (povinností studenta je odevzdat práci prostřednictvím SIS v elektronické podobě, tištěná verze práce se neodevzdává).

   

  Všechny potřebné informace, a také šablonu pro psaní závěrečných prací naleznete na stránkach fakulty

  Specifikace závěrečných prací vedených na katedře preprimární a primární pedagogiky
  •  Jaká specifika mají diplomové a bakalářské práce vedené na katedře preprimární a primární pedagogiky?

    

   Účel a charakter diplomové práce

   Diplomovou prací student v souladu s profilem absolventa oboru prokazuje, že dovede poučeně a přínosně pojednat o vybraném problému zvoleného studijního oboru. Prokazuje v ní též výzkumné a reflektivní učitelské kompetence.

    

   1.1 Výzkumné a reflektivní kompetence zahrnují následující schopnosti a dovednosti:

   • vymezit sledovaný problém v rámci vybraného tématu a vyjádřit cíle svého bádání
   • zpracovat problém a jeho řešení výkladovým stylem s logickou výstavbou textu a s použitím odborné terminologie
   • pracovat účelně s odbornou literaturou a dalšími, především primárními informačními zdroji (předpokládá se, že diplomová práce je založena minimálně na dvaceti titulech odborné literatury a relevantních zdrojích, jejichž seznam je v diplomové práci uveden)
   • zvolit účelný metodologický postup a použít vhodné výzkumné metody
   • zhodnotit práci, která má zpravidla podobu teoretické interpretace v závěrečném zobecnění nebo reflexe aplikačního výstupu do vzdělávací praxe
   • respektovat etiku vědecké práce
   • respektovat formální náležitosti diplomové práce
   • používat správně gramatické a stylistické výrazové prostředky

   1.2  Diplomová práce je zpravidla monotematickou studií. Její zpracování se odvozuje od tématu a cíle. Obvykle však má podobu:

   1. Výzkumné zprávy s částí teoreticko-literární a prakticko-empirickou, u výzkumu kvantitativního se očekává formulace předpokladů výzkumu, u výzkumu kvalitativního precizně zformulovaný výzkumný problém a konkrétní výzkumné otázky.
   2. Historické studie a analýzy vycházející z primárních pramenů, podle typu obsahu případně s výstupem v podobě projektu pro děti mladšího školního věku.
   3. Srovnávací studie s aplikačním výstupem do učitelské praxe ve školním nebo mimoškolním vzdělávání.

   Pozn.:  Při výhradním použití kvalitativního výzkumu nebo při zpracování tématu z oblasti dramatické výchovy je možná i jiná podoba diplomové práce. O ní rozhoduje vedoucí katedry.

   Kritéria pro hodnocení diplomových prací na katedře preprimární a primární pedagogiky zde.

   Přehled témat diplomových prací, nabízených vyučujícími katedry preprimární a primární pedagogiky zde

  Specifika pro:
  Rozšiřující kvalifikační studium Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

  Závěrečné zkoušky

  Předmět ústní závěrečné zkoušky z pedagogiky ve studiu oboru Učitelství pro 1.stupeň ZŠ v programu celoživotního vzdělávání tvoří obecná didaktika, vybrané otázky z pedagogické psychologie a dalších věd o výchově se zaměřením na vzdělávání na 1.stupni základní školy. Obory zkoušky jsou rozpracovány do tematických okruhů.

  Student si tahá dva tematické okruhy, které jsou examinátorem dále konkretizovány. Písemně připravuje strukturu odpovědi, vyčlení klíčová slova, opírá se i o praktické zkušenosti z vlastní praxe s dětmi, argumentuje s odkazy na odbornou literaturu. Odpověď na otázku by měla zahrnovat, pokud to umožní povaha jejího tématu, historické souvislosti nebo srovnávací aspekt, pedagogicko-psychologický rozměr a současné přístupy k řešení problému. Okruhy mohou být examinátorem konkretizovány do podoby problémových a aplikačních otázek, vycházejících z videoukázky nebo předloženého textu. Současně student předkládá seznam prostudované pedagogicko-psychologické literatury, která se může stát podnětem k rozpravě o odborných otázkách s examinátorem.

  Tematické okruhy závěrečné zkoušky z pedagogiky 1. stupně ZŠ zde.

  Závěrečné práce v programu celoživotního učení

  1. Základní ustanovení

  Závěrečná práce je výstupní kvalifikační prací v programu celoživotního vzdělávání – v kombinovaném rozšiřujícím studiu oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ, její vypracování a obhajoba je součástí závěrečné zkoušky.

  Závěrečná práce je uložena na pracovištích Pedagogické fakulty (dále jen PedF UK), je přístupná pro interní výukovou, studijní, výzkumnou a informační potřebu studentů, účastníků celoživotního vzdělávání (dále jen účastníků CZV) a zaměstnanců PedF UK.

  Závěrečná práce je psána česky, souhlas s předložením práce v jiném jazyce uděluje vedoucí katedry.

  Formulář pro zadání závěrečné práce zde.

  2. Účel a charakter závěrečné práce

  Závěrečnou prací účastník celoživotního vzdělávání v souladu s profilem absolventa oboru prokazuje, že dovede samostatně, poučeně a přínosně pojednat o vybraném problému zvoleného studijního oboru. Prokazuje v ní též výzkumné a reflektivní učitelské kompetence:

  · vymezit sledovaný problém v rámci vybraného tématu a vyjádřit cíle svého bádání,· zpracovat problém a jeho řešení výkladovým stylem s logickou výstavbou textu a s použitím odborné terminologie,· pracovat účelně s odbornou literaturou a dalšími informačními zdroji,· zvolit vhodný metodologický postup a použít vhodné výzkumné metody,· zhodnotit práci formou teoretické interpretace v závěrečném zobecnění nebo formou reflexe aplikačního výstupu do vzdělávací praxe,· respektovat etiku vědecké práce,· respektovat formální náležitosti závěrečné práce,· používat správně gramatické a stylistické výrazové prostředky.

  Závěrečná práce je zpravidla monotematickou studií. Její zpracování se odvozuje od tématu a cíle. Může být prací teoreticko-didaktickou, teoreticko-výzkumnou či prací teoreticko-praktickou. Důraz je kladen na didaktickou aplikaci závěrů práce do reality školské praxe.

  3. Zadání a odevzdání závěrečné práce

  Závěrečnou práci si účastník CZV zadává na kterékoliv katedře, jejíž výuka je součástí studijního programu, nejpozději do konce května příslušného roku (tj. ve druhém roce studia). Závěrečná práce se zadává v papírové či elektronické podobě na samostatném formuláři Zadání závěrečné práce. Bude-li navržené téma závěrečné práce odpovídat povaze studia, příslušná katedra následně stanoví vedoucího a oponenta práce. Závěrečná práce se odevzdává nejpozději v termínu stanoveném harmonogramem příslušného školního roku ve dvou svázaných výtiscích a jednou na CD nosiči prostřednictvím podatelny PedF UK, kde je opatřena evidenčním číslem. Odevzdání závěrečné práce je podmínkou pro vykonání závěrečné zkoušky.

  4. Závěrečná práce – varianty zpracování

  Závěrečná práce zadávaná na katedře primární pedagogiky může mít dvě varianty zpracování:

  Výzkumná zprávaZpráva z akčního učitelského výzkumu

  Pro obě varianty platí ustanovení v bodě 1, 2, 3, 5, 6 tohoto textu.

  4.1 Výzkumná zpráva

  Kvalifikační závěrečná práce typu výzkumné zprávy předpokládá za prvé rozpracování teoretických souvislostí řešeného problému, za druhé vymezení související výzkumné otázky a výzkumných úkolů, které mají být podrobeny empirickému výzkumu. Obsahuje tedy dvě vnitřně propojené části. Podoba a požadavky na charakter práce jsou shodné s týmiž vztahujícími se na práci diplomovou v daném oboru studia (viz též bod 2. Účel a charakter závěrečné kvalifikační práce), liší se pouze menším požadovaným rozsahem (40 stran autorského textu).

  Struktura závěrečné práce typu výzkumné zprávy:

  Struktura se řídí tématem a charakterem práce, následující představa je pouze orientační.

  Návrh struktury:

  úvodní listy, anotace a klíčová slova v českém a anglickém jazyceobsahúvod a cíle prácezpracování teoretických východisek, praktické řešení výzkumných otázekvýsledky a závěry výzkumné (praktické) části, event. jejich diskuse, závěr, literatura a informační zdroje, přílohy

  4.2 Zpráva z akčního učitelského výzkumu

  Kvalifikační závěrečná práce typu zprávy z akčního učitelského výzkumu vyhovuje v případě, že řeší aktuální praktický problém ve vzdělávání dětské skupiny (nejčastěji školní třídy), v níž student sám vyučuje. Teoretická a empirická rovina zkoumání problému nemusí být v textu odděleny do dvou částí, mohou se prolínat v závislosti na povaze sledovaného jevu a na podmínkách praxe. Text popisuje průběh diagnostiky problému a etapy jeho řešení vždy s oporou o teorii i aktuální empirické závěry. Nároky na odbornou (zvláště terminologickou) správnost jsou shodné s obecnými požadavky na kvalitu kvalifikační práce.

  Struktura závěrečné práce typu zprávy z akčního učitelského výzkumu:

  Je dána povahou sledovaného problému.Obsahuje vymezení problému a cíl akčního výzkumu, popis průběhu s plánovanými a realizovanými změnami ve výuce včetně zpětné vazby a učitelské reflexe. V akčním učitelském výzkumu je možno využít výzkumné metody pedagogické metodologie (pozorování, rozhovor, dotazník, didaktický test, sociometrické metody, apod.). Součástí zprávy je pojmová mapa sledovaného jevu, klíčová slova a seznam použitých odborných informačních zdrojů. Rozsah 30 stran autorského textu.

  Příklady doporučených témat:

  Pedagogická komunikace ve tříděAktivizační (inovativní) výukové metody a organizační formyHodnocení, sebehodnocení a zpětná vazba ve výuceVliv znalosti cílů učení na učební výkony a výsledky (včetně otázky tvorby cílů žáky)Ověřování zacílených vzdělávacích programů ve třídě (typu: Základní intervenční program proti šikaně na ZŠ, Zdravá škola, Otevřené učení, Pomoz mi, abych to dokázal, RWCT apod.)Ověřování vybraného průřezového tématu ve výuceOvěřování doplňujících vzdělávacích programů (Etická výchova, Dramatická výchova) ve výuceVzdělávání dětí cizincůDiferenciace výuky pro skupiny žáků s odlišnými vzdělávacími potřebami ve tříděNové výzvy a formy v komunikaci s rodiči žáků

  Doporučený odborný zdroj: JANÍK, T. Akční výzkum pro učitele. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2003.

  5. Formální podoba závěrečné práce

  Předpokládaný rozsah závěrečné práce je nejméně 30 stran běžné autorské normy.

  V seznamu literatury a informačních zdrojů jsou uvedeny všechny prameny použité při zpracování závěrečné práce. Seznam je zpracován podle abecedního pořadí, zvlášť je uvedena literatura a zvlášť elektronické zdroje.

  Závěrečná práce se píše ve zvoleném textovém editoru. Užívá se velikosti písma 12 bodů, řádkování 1,5, zarovnání do bloku. Doporučené okraje: levý 3,5 cm, pravý 2,5 cm, horní 3 cm, dolní 3,5 cm.

  Stránky se číslují dole, od obsahu. Titulní strana, prohlášení, anotace a klíčová slova v českém a anglickém jazyce se nečíslují, i když se započítávají do pořadí. Přílohy se číslují zvlášť.

  V celém textu je zachována jednotná grafická úprava (jednotně jsou psány titulky, podtitulky, poznámky atd.). Práce se tiskne na papíře formátu A4 jednostranně.

  Úvodní listy:

  Pravidla jsou stejná jako pro psaní dipolomových a bakalářských prací.  Proto jsou uvedeny vzory úvodních listů zde.

  Anotace, klíčová slova:

  Anotace je stručné cca 5 řádkové vyjádření k tématu, cílům a podstatným závěrům práce. Uvádí se v češtině a angličtině na téže straně.

  Klíčová slova představují přibližně 5 – 8 pojmů odrážejících podstatu zpracování závěrečné práce. Jsou uvedena v češtině a angličtině.

  Bibliografické citace:

  Bibliografické citace se v diplomové práci řídí podle normy ČSN ISO 690 a ISO 690 – 2 (viz knihovna PedF UK ).

  Odkazy:

  Odkaz je stručná forma citace vsunutá do pokračujícího textu nebo připojená jako poznámka na stránce dole, na konci kapitoly nebo na konci celého textu. Slouží k identifikaci publikace, z níž byla vybrána část textu (doslovná citace) či parafrázovaná myšlenka.

  Příklady:

  Metoda číselných citací:

  Text a odkaz: Akademickými teoriemi vzdělávání se zabývá Bertrand (2) …

  Citace: 2. BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha : Portál, 1998, s. 196.

  Průběžné poznámky:

  Text: Akademickými teoriemi vzdělávání se zabývá Bertrand2…

  Odkaz: 2. BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání, s. 196.

  Citace: BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha : Portál, 1998.

  Uvádění prvního prvku a data:

  Text a odkaz: Akademickými teoriemi vzdělávání se zabývá Bertrand (1998, s. 196) …

  Citace: BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha : Portál, 1998.

  6. Posouzení závěrečné práce

  Autor závěrečné práce má nárok dostat k dispozici posudky této práce nejpozději týden před konáním obhajoby. Vyzvedne si je na sekretariátě katedry.

  Závěrečná práce se hodnotí vyjádřením: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a (viz Studijní a zkušební řád UK v Praze, Pedagogické fakulty).

  Formulář posudku zde.

  Pozor

  Studium CŽV probíhá v jiném režimu, závěrečné práce se nevkládají do SIS, z těchto důvodů se na ně nevztahuje Opatření děkana č.35/2017 a v Pravidlech pro organizaci studia na PedF UK v čl.19 bod 4. Účastníci studia CŽV se řídí při odevzdávání závěrečné práce na KPPg pokyny této katedry – viz tento web KPPg.