informace o studiu

Systém pedagogických praxí pro I. stupeň - prezenční studium

Pedagogické praxe mají v přípravě budoucích učitelů 1. stupně ZŠ důležité postavení. Systém pedagogických praxí propojovaných s teoretickými předměty reflexí a sebereflexí směřuje k průběžnému profesnímu učení a k prokazování profesní způsobilosti studentů učitelství v závěru studia.

Studijní program zahrnuje následující typy pedagogických praxí:

 • Úvodní pedagogický kurz s praxí (1. ročník). Otevírá problematiku vzdělávání na 1. stupni ZŠ, seznamuje s aktuální praxí, dává studentům příležitost pro hledání otázek pro svůj osobní profesní růst  a motivuje pro studium a učitelskou profesi.
 • Učitelské praktikum I. a II. (2., případně 3. ročník). Vede studenty k poznání různých typů škol a různých pojetí výuky na 1. stupni ZŠ. Rozvíjí dovednost pozorovat výuku, systematicky plánovat, realizovat a reflektovat výuku s oporou o základní didaktické kategorie a témata a s využitím Souboru kvalit studentovy práce na pedagogické praxi a studentského pedagogického portfolia. Učitelské praktikum je úzce provázáno s předmětem Didaktika 1. stupně ZŠ.
 • Souvislá pedagogická praxe v 1. ročníku ZŠ (3. ročník). Vede studenty k poznání specifiky práce v 1. třídě základní školy v průběhu prvních pěti dnů školního roku.
 • Oborové didaktiky (zvláště 3. a 4. ročník). Uvádějí studenty do teorie a praxe vyučování jednotlivým předmětům na 1. stupni základní školy včetně mezipředmětových vztahů. Rozvíjejí dovednosti didaktické transformace vzdělávacího obsahu vzhledem k individuálním a věkovým zvláštnostem dětí mladšího školního věku.  Oborové didaktiky jsou zajišťovány příslušnými katedrami daného oboru.
 • Asistentské praxe (4. ročník, v návaznosti na prohlubující modul nebo na oborové didaktiky). Dále zaměřují pozornost studentů na práci se žáky v prostředí inkluzivní třídy, učí rozumět roli asistenta pedagoga a spolupracovat s ním pro podporu individualizované výuky ve třídě.
 • Souvislá pedagogická praxe I. a II. (5. ročník). Rozvíjí učitelské kompetence v celém rozsahu. Integruje dosavadní výsledky profesního učení. Ověřuje úroveň učitelské způsobilosti v závěru studia.

Rámcem pro profesní učení a hodnocení profesních kvalit studentů na pedagogických praxích je Soubor kvalit studentovy práce na pedagogické praxi. Jeho základem jsou profesní činnosti s příklady indikátorů kvality. Ve své formativní funkci je studentům představován již od prvního ročníku. V závěrečné souvislé praxi II je také využíván pro sumativní hodnocení kvalit studentovy práce. Je rovněž důležitým podkladem pro systémovou spolupráci mezi pedagogickou fakultou a fakultními základními školami a fakultními učiteli. 

Úvodní pedagogický kurz s praxí (prezenční studium)

Základním obsahem Úvodního pedagogického kurzu je otevření problematiky výchovně vzdělávacího procesu na 1. stupni ZŠ, seznámení s aktuální praxí, příležitost pro hledání otázek pro svůj osobní růst, vstup do učitelské profese  a motivace pro studium.

Termín konání: 18. – 22. 10. 2021

Organizace:

Skupina (asi 18) studentů hospituje pod vedením vyučujícího z pedagogické fakulty v jedné základní škole. Studenti se rozdělí do skupin (cca po 5) a hospitují ve třídách 1. stupně a účastní se besedy s vedením školy.  Získávají  základní informace o provozu školy, o počtu tříd na 1. stupni, specializovaných třídách, školní družině, popřípadě o spolupráci s MŠ.

Úkoly studentů:

Hospitovat ve vybrané třídě a sledovat strukturu vyučovací hodiny, styl práce učitele, činnosti žáků ve vyučování, pokus o charakteristiku jednoho žáka, asistentská praxe ve vyučování.

Požadavky k zápočtu:

 • Esej „Já, budoucí učitel/ka“ (do eseje zapracujte poznámky z pozorování  práce  učitelů, vlastní sebereflexe, vlastní očekávání od studia na pedagogické fakultě). Oceňovány jsou především takové eseje, které vycházejí z poznávání vlastních kořenů a možností, které obsahují konkrétní vize o svém učitelství podložené argumenty a ne obecné fráze o ideálním učiteli.
 • Předložení pedagogického deníku.
 • 100% účast na praxi a na následných reflektivních seminářích

Termín a udělení zápočtu určí jednotliví vyučující.

  

Ke stažení:

Pokyny pro zpracování eseje.

Souvislá pedagogická praxe v 1. ročníku ZŠ

Souvislá pedagogická praxe pro studenty 3./4. ročníku studia Učitelství pro 1. stupeň základní školy. Tato pedagogická praxe je orientována na poznání zvláštností práce v 1. třídě základní školy a jejím obsahem je hospitace studenta/ studentky u třídního učitele v 1. třídě v průběhu prvních pěti dnů školního roku. Tato týdenní praxe v prvních třídách je povinná a v případě neúčasti v uvedeném týdnu může být konána až v příštím školním roce. Místo praxe si vyhledává a zařizuje každý student sám podle svých preferencí nebo místa bydliště včas, v každém případě před velkými letními prázdninami.

Termín konání: 1. – 7. 9. 2021

Organizační pokyny

V měsíci červnu student/studentka vyhledá školu podle svého uvážení a domluví si (nejlépe u ředitele/ředitelky školy a následně pak u uvádějícího učitele/učitelky) praxi v prvním zářijovém týdnu. Řediteli/ředitelce předá průvodní list – (naleznete v příloze tohoto e-mailu).

 

Požadavky k zápočtu

 • 100% účast studenta na praxi. V době konání praxe se student/studentka účastní veškerých činností třídy. V případě vážných důvodů lze po dohodě s učitelem nahradit jeden den v následujícím týdnu.
 • Reflektivní deník z praxe, který obsahuje: písemné  záznamy z pozorování činnosti učitele a žáků, charakteristiku školy a školní třídy, záznamy o vlastních aktivitách studenta a závěrečnou reflexi s důrazem na zhodnocení specifik práce učitele s dětmi na počátku školní docházky.
 • Potvrzení ředitelství školy o absolvování praxe v celém rozsahu (viz. průvodní list).

Na základě splněných požadavků obdržíte zápočet u prof. Radky Wildové, CSc.

 

Příloha: 

Souvislá pedagogická praxe v 1. ročníku ZŠ

Průvodní list ředitel

Pokud některé přílohy nemůžete otevřít, zkuste to v jiném prohlížeči (např.  mozilla firefox, microsoft edge atd.).

 

2021 Souvislá pedagogická praxe v 1. ročníku ZŠ : Podle studijního plánu staré akreditace Učitelství pro 1. Stupeň ZŠ

Podle studijního plánu staré akreditace Učitelství pro 1. Stupeň ZŠ (prezenční studium) je pro studenty jazykových specializací ve 4. ročníku/zimní semestr zařazen předmět O01215268 Souvislá pedagogická praxe v 1. ročníku ZŠ. Jedná se o praxi zaměřenou na poznání zvláštností práce v 1. třídě a probíhá v průběhu prvních pěti dnů školního roku. Tato týdenní praxe je povinná a v případě neúčasti v uvedeném týdnu musí být konána až v příštím školním roce. Praxe není pedagogickou fakultou honorována. Důležité je, že tuto praxi si zařizujete zcela ve vlastní režii. Školu pro praxi si vyhledáváte dle svých možností a preferencí, je tedy třeba rychle jednat a praxi si domluvit v dostatečném předstihu.

V příloze naleznete všechny důležité podklady týkající se požadavků k organizaci i obsahu praxe (průvodní list pro ředitele/ředitelku školy).

Zápočty zapisuje prof. Radka Wildová na základě požadavků uvedených v příloze.

 

Ke stažení:

průvodní list-ředitel fin_2021

Souvislá pedagogická praxe v 1_organizační pokyny 2021

Pokud některé přílohy nemůžete otevřít, zkuste to v jiném prohlížeči (např.  mozilla firefox, microsoft edge atd.).

Učitelské praktikum I

Cíle kurzu:

 • Student poznává různé typy škol a vzdělávacích zařízení, s důrazem na pojetí výuky a výukové strategie na 1. stupni ZŠ.
 • Přemýšlí o pojetí výuky a výukových strategiích škol a učitelů v souvislosti s věkovými a individuálními potřebami žáků.
 • Vede si pedagogické portfolio, v němž popisuje a reflektuje zkušenosti z Učitelského praktika I. Sbírá materiály z jednotlivých náslechů – tvoří medailonky navštívených škol, zpracovává záznamy a reflexe náslechů, portfolio si rozšiřuje o další podnětné materiály související s jeho přípravou na učitelskou profesi.
 • Pozorovanou pedagogickou praxi interpretuje a reflektuje s oporou o základní didaktické kategorie a témata předmětu Didaktika 1. stupně ZŠ, tj. přemýšlí koho, co, jak a proč učit na 1. stupni ZŠ.
 • K reflexi nové zkušenosti používá škálu reflektivních technik.
 • Rozumí pojetí a obsahu Souboru kvalit studentovy práce na pedagogické praxi, používá jej při násleších jako pozorovací arch.

Pokud odkaz na „Soubor kvalit“ nemůžete otevřít, zkuste to v jiném prohlížeči (např.  mozilla firefox, microsoft edge atd.).

Obsah:

Učitelské praktikum I zahrnuje náslechy na různých typech škol a vzdělávacích zařízení, s důrazem na pozorování výuky na 1. stupni základní školy. Součástí náslechů jsou diskuse s vedením škol a vyučujícími a reflexe zkušenosti z náslechů v návaznosti na témata Didaktiky 1. stupně ZŠ I, např. znaky kvalitní základní školy, inkluzivní škola, bezpečné a podnětné klima pro učení, kurikulum primární školy, strategie a metody aktivního učení žáků, individualizace ve výuce, výchova k hodnotám, spolupráce školy a rodiny a další. Vzhledem k provázanosti úkolů je nutné absolvovat Učitelské praktikum I a Didaktiku 1. stupně ZŠ I u stejného vyučujícího.

Organizace:

Každé úterý od 8,00 do 11,45 v jednotlivých školách a vzdělávacích zařízeních dle pokynů vyučujícího.

Požadavky k zápočtu:

1. Student se aktivně účastní  Učitelského praktika I – maximálně 2 omluvené absence

2. Průběžně plní zadané úkoly dle požadavků vyučujícího

3. Předloží, prezentuje a obhájí reflektivní dokumentaci praxe dle zadání vyučujícího

Povinná literatura:

 1. SPILKOVÁ, V. a kol.: Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál 2005. (Kapitoly 1. – 4., 10., 12. – 14)
 2. PASCH, M. a kol.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál 1998 nebo KALHOUS, Z., OBST, O.  a kol. Školní didaktika. Praha: Portál 2002 nebo SKALKOVÁ, J.: Obecná didaktika. Praha: Grada 2007.
 3. Rámcový vzdělávací program pro ZV. Praha: MŠMT 2013. http://www.nuv.cz/file/318/

Další doporučená literatura

   • FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál 1997.
   • HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál 2009.
   • KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál 1997.
   • KOPŘIVA, P.; NOVÁČKOVÁ, J. Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála 2006.
   • KOŠŤÁLOVÁ, H.; MIKOVÁ, Š.; STANG, J. Školní hodnocení žáků a studentů. Praha: Portál 2008.
   • STARÁ, J. Plánování výuky. Úvod do plánování výuky. Práce se vzdělávacími cíli. Praha: PedF UK 2009.
   • TOMKOVÁ, A.; KAŠOVÁ, J.; DVOŘÁKOVÁ, M. Učíme v projektech. Praha: Portál 2009.
   • TOMKOVÁ, A. Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení v primární škole. Praha: PedF UK 2007.
   • Tituly k alternativním pedagogickým směrům a inovativním programům: např. Singule, F., Rýdl, K., Krejčová, V. a Kargerová, J., Lukavská, E., Václavík, V., Tomková, A.
Učitelské praktikum II

Cíle:

 • Student hlouběji poznává „svět“ konkrétní školy, třídy, učitele a především žáků, jejich myšlenkového a pocitového světa, motivací, postojů, hodnotových orientací, zájmů apod.
 • Komunikuje se žáky a kolegy a spolurozvíjí vhodné prostředí pro učení žáků ve třídě.
 • Plánuje, realizuje a reflektuje vyučovací jednotky dle kritérií popsaných v Souboru kvalit studentovy práce na pedagogické praxi.
 • Utváří si svůj vyučovací styl.
 • Vede si pedagogické portfolio, v němž ukládá a reflektuje zkušenosti z Učitelského praktika II. Ukládá především své přípravy, pracovní listy a další materiály potřebné k realizaci plánů, důkazy o učení žáků a písemné reflexe k nim. Portfolio si rozšiřuje o další podnětné materiály k výuce a související s jeho přípravou na učitelskou profesi.
 • Používá Soubor kvalit studentovy práce na pedagogické praxi ke svému profesnímu rozvoji, k identifikování svých osobních profesních úkolů, k sebereflexi a k sebehodnocení.

Pokud odkaz na „Soubor kvalit“ nemůžete otevřít, zkuste to v jiném prohlížeči (např.  mozilla firefox, microsoft edge atd.).

 

Obsah:

Studenti plánují, realizují a reflektují své vlastní výstupy, od jednotlivých činností přes vedení vlastních vyučovacích hodin v různých předmětech k závěrečné týmové výuce. Dále pozorují výuku vedenou dalšími vyučujícími a spolužáky a učební činnosti žáků. Společně s mentorem, supervizorem a spolužáky své plány a vlastní výuku reflektují.

Organizace:

Každé úterý od 8,00 do 11,45 na 1. stupni konkrétní ZŠ v malých stabilních skupinkách, spolu s fakultním učitelem a pod supervizí vysokoškolského učitele, dle pokynů vyučujícího.

Podmínky zakončení předmětu:

1. Student se aktivně účastní Učitelského praktika II – maximálně 2 omluvené absence

2. Průběžně plní zadané úkoly dle požadavků vyučujícího

3. Předloží, prezentuje a obhájí reflektivní dokumentaci praxe dle zadání vyučujícího. Předloží závěrečnou esej a vyplněný Soubor kvalit. Soubor kvalit musí obsahovat sebehodnocení a pozitivní hodnocení studenta fakultním učitelem.

Povinná literatura:

 1. SPILKOVÁ, V. a kol.: Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál 2005. (Kapitoly 1. – 4., 10., 12. – 14.)
 2. PASCH, M. a kol.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál 1998 nebo KALHOUS, Z., OBST, O.  a kol. Školní didaktika. Praha: Portál 2002 nebo SKALKOVÁ, J.: Obecná didaktika. Praha: Grada 2007.
 3. Rámcový vzdělávací program pro ZV. Praha: MŠMT 2013. http://www.nuv.cz/file/318/

Další doporučená literatura:

   • FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál 1997.
   • HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál 2009.
   • KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál 1997.
   • KOPŘIVA, P.; NOVÁČKOVÁ, J. Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála 2006.
   • KOŠŤÁLOVÁ, H.; MIKOVÁ, Š.; STANG, J. Školní hodnocení žáků a studentů. Praha: Portál 2008.
   • STARÁ, J. Plánování výuky. Úvod do plánování výuky. Práce se vzdělávacími cíli. Praha: PedF UK 2009.
   • TOMKOVÁ, A.; KAŠOVÁ, J.; DVOŘÁKOVÁ, M. Učíme v projektech. Praha: Portál 2009.
   • TOMKOVÁ, A. Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení v primární škole. Praha: PedF UK 2007.
   • Tituly k alternativním pedagogickým směrům a inovativním programům: např. Singule, F., Rýdl, K., Krejčová, V. a Kargerová, J., Lukavská, E., Václavík, V., Tomková, A. 

 

Souvislá pedagogická praxe I

Směřuje k rozvíjení učitelských kompetencí v celém rozsahu, studenti získávají zkušenosti s výukou v celém kontextu fungování třídy a školy a ověřují si úroveň své učitelské způsobilosti. Studenti se přihlašují na praxe k vysokoškolským učitelům, kteří zajišťují praxi u vybraných fakultních učitelů na základních školách. Pokud student/ka z vážných důvodů žádá o výjimku konání souvislé praxe, je nutno podat žádost v dostatečném předstihu na studijní oddělení. Žádostem je možno vyhovět pouze ve velmi vážných a oprávněných případech. Studenti konají praxi v určené třídě ve dvojicích podle požadavků pro souvislou pedagogickou praxi.

Termín konání: 22. 11. – 3. 12. 2021

Cíle Souvislé pedagogické praxe:

   • rozvíjet učitelské kompetence v celém rozsahu
   • konstituovat osobitý vyučovací styl studenta/studentky
   • získat zkušenosti s výukou v celém kontextu fungování třídy a školy
   • ověřit si úroveň začátečnické učitelské způsobilosti a stanovit si cíle a úkoly dalšího profesního růstu

 Organizace a obsah praxe:

   • Student/ka se v týdnu před začátkem SPP I zkontaktuje s vysokoškolským učitelem, který povede jeho/její praxi, a s fakultním učitelem ze ZŠ, u kterého bude vykonávat praxi. První den praxe se student/ka přihlásí u ředitele školy, seznámí se s prostředím školy.
   • První den ve „své třídě“ věnuje náslechům a sběru důležitých informací o třídě a výuce. S fakultním učitelem a druhým praktikantem dohodne a zpracuje předběžný plán vlastních aktivit.
   • Od 2. dne student/ka učí 2 hodiny denně ve své třídě, v ostatních hodinách se věnuje náslechům, své plány konzultuje s fakultním učitelem a s druhým praktikantem, své výstupy reflektuje.
   • Během praxe se student/ka účastní všech aktivit, kterým se věnuje fakultní učitel, tj. i aktivitám během přestávek, třídním schůzkám, pedagogickým poradám, celoškolním akcím atd.
   • Během praxe se student/ka seznámí se školním vzdělávacím programem a dalšími důležitými školními materiály a předpisy.
   • Vysokoškolský učitel, tj.vedoucí pedagogické praxe (dle zápisů v SIS) bude při domluvené hospitaci požadovat předložení průběžně vedeného pedagogického deníku a aktuální písemné přípravy na hodinu.

Kritéria hodnocení:

Při sebehodnocení a hodnocení studenta na SPP I se vychází ze Souboru profesních kvalit studenta na pedagogické praxi zahrnujícího oblasti:

   1. Plánování výuky
   2. Komunikace a vytváření prostředí pro učení
   3. Řízení učebních procesů
   4. Hodnocení žáků
   5. Reflexe výuky
   6. Kontext výuky
   7. Profesní rozvoj

Zásadní pro hodnocení na SPP I budou kompetence k plánování, realizaci a reflexi vlastní výuky. Hodnocení na SPP I. má především formativní charakter.

Podmínky pro udělení zápočtu:

   • 100% docházka a aktivita studenta/studentky na praxi.
   • předložený pedagogický deník (zpracovaná očekávání, údaje o třídě, žácích, náslechy, přípravy a reflexe, výukové materiály). Student/ka předkládá k zápočtu 5 dopracovaných záznamů náslechů a 5 vlastních příprav s reflexemi.
   • účast na Semináři k souvislé pedagogické praxi I.
   • písemně zpracované sebehodnocení v rámci dokumentu Soubor profesních kvalit studenta na pedagogické praxi.
   • příznivé písemné hodnocení studenta/studentky fakultním a vysokoškolským učitelem.

Ke stažení:

Soubor profesních kvalit studenta na pedagogické praxi I.

 

Pokud některé přílohy nemůžete otevřít, zkuste to v jiném prohlížeči (např.  mozilla firefox, microsoft edge atd.).

Souvislá pedagogická praxe II

Směřuje k rozvíjení učitelských kompetencí v celém rozsahu, studenti získávají zkušenosti s výukou v celém kontextu fungování třídy a školy a ověřují si úroveň své učitelské způsobilosti. Studenti se přihlašují na praxe k vysokoškolským učitelům, kteří zajišťují praxi u vybraných fakultních učitelů na základních školách. Pokud student/ka z vážných důvodů žádá o výjimku konání souvislé praxe, je nutno podat žádost v dostatečném předstihu na studijní oddělení. Žádostem je možno vyhovět pouze ve velmi vážných a oprávněných případech. Studenti konají praxi v určené třídě ve dvojicích podle požadavků pro souvislou pedagogickou praxi.  Při sebehodnocení a hodnocení studenta na souvislé pedagogické praxi II.  se vychází z upraveného  Souboru profesních kvalit studenta na  závěrečné pedagogické praxi II, který obsahuje i hodnotící škálu. Toto hodnocení a sebehodnocení student přináší jako jeden z podkladů ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky.

Termín konání: 21. 3. – 15. 4. 2022

V případě, že do termínu konání souvislé praxe vstupují jarní prázdniny, je termín upraven dle pokynů vedoucího praxe s přihlédnutím k podmínkám a možnostem konkrétní školy. Praxe se koná v plném rozsahu, tj. 4 týdny.

Cíle Souvislé pedagogické praxe I a II:

 • rozvíjet učitelské kompetence v celém rozsahu
 • konstituovat osobitý vyučovací styl studenta/studentky
 • získat zkušenosti s výukou v celém kontextu fungování třídy a školy
 • ověřit si úroveň začátečnické učitelské způsobilosti a stanovit si cíle a úkoly dalšího profesního růstu

Organizace a obsah Souvislé pedagogické praxe II:

 • Student/ka se v týdnu před začátkem SPPII zkontaktuje s vysokoškolským učitelem, který povede jeho/její praxi, a s fakultním učitelem ze ZŠ, u kterého bude vykonávat praxi. První den praxe se student/ka přihlásí u ředitele školy, seznámí se s prostředím školy.
 • První den ve „své třídě“ věnuje náslechům a sběru důležitých informací o třídě a výuce. S fakultním učitelem a druhým praktikantem dohodne a zpracuje předběžný plán vlastních aktivit.
 • Od 2. dne student/ka učí 2 hodiny denně ve své třídě, v ostatních hodinách se věnuje náslechům, své plány konzultuje s fakultním učitelem a s druhým praktikantem, své výstupy reflektuje.
 • Celý 3. (4.) týden praxe student/ka plánuje a učí ve třídě samostatně a souvisle, s podporou fakultního učitele a druhého praktikanta.
 • Během praxe se student/ka účastní všech aktivit, kterým se věnuje fakultní učitel, tj. i aktivitám během přestávek, třídním schůzkám, pedagogickým poradám, celoškolním akcím atd.
 • Během praxe se student/ka seznámí se školním vzdělávacím programem a dalšími důležitými školními materiály a předpisy.
 • Vysokoškolský učitel, tj.vedoucí pedagogické praxe (dle zápisů v SIS) bude při domluvené hospitaci požadovat předložení průběžně vedeného pedagogického deníku a aktuální písemné přípravy na hodinu.

Na konci Souvislé pedagogické praxe II bude vysokoškolským a fakultním učitelem hodnocena míra zvládnutí Souboru kvalit studentovy práce na praxi v celém rozsahu dle „Hodnotícící škály pro závěrečnou pedagogickou praxi“. Kompletní materiál pak bude předkládán studenty u státní závěrečné zkoušky z pedagogiky.

Podmínky pro udělení zápočtu za Souvislou pedagogickou praxi II:

 • 100% docházka a aktivita studenta/studentky na praxi a reflektivních rozborech.
 • Písemné sebehodnocení v rámci dokumentu Soubor profesních kvalit studenta na pedagogické praxi. Při sebehodnocení a hodnocení studenta na SPP II. se vychází z následujících oblastí:
   1. Plánování výuky
   2. Komunikace a vytváření prostředí pro učení
   3. Řízení učebních procesů
   4. Hodnocení žáků
   5. Reflexe výuky
   6. Kontext výuky
   7. Profesní rozvoj
   • Příznivé písemné hodnocení studenta/studentky fakultním a vysokoškolským učitelem.
   • Předložený pedagogický deník (zpracovaná očekávání, údaje o třídě, žácích, náslechy, přípravy a reflexe, výukové materiály). Student/ka předkládá k zápočtu dopracovaný týdenní plán a soubor příprav a reflexí z jednoho souvisle vedeného týdne výuky.

   Podmínky pro udělení zápočtu za Seminář k souvislé pedagogické praxi II:

   • účast a zpracování úkolů na Semináři k souvislé pedagogické praxi II
   • esej Já, začínající učitel/ka

   Ke stažení:

   Soubor kvalit studentovy práce na pedagogické praxi.

   Požadavky na esej Já, začínající učitel/ka.

   Pokud některé přílohy nemůžete otevřít, zkuste to v jiném prohlížeči (např.  mozilla firefox, microsoft edge atd.).

   Oborové didaktiky

   Oborové didaktiky jsou zajišťovány příslušnými katedrami daného oboru, vyjma Didaktiky rozvoje počáteční gramotnosti s praxí I. a II., která je zajišťována rovněž katedrou primární pedagogiky.