Informace o studiu

Praxe pro I. stupeň - kombinované studium

Praxe mají důležité postavení v přípravě budoucích učitelů 1. stupně. V průběhu celého studia se úzce propojují s teoretickými disciplínami zvláště prostřednictvím kvalitní reflexe a sebereflexe. Klíčovými východisky současného pojetí praxí v rámci prezenčního studia učitelství jsou: trend profesionalizace učitelství, uplatnění konstruktivistické koncepce vzdělávání, reflektivní model vzdělávání budoucích učitelů a koncept na dokladech založeného učitelského vzdělávání.

Soubor profesních kvalit studenta na pedagogické praxi

Důležitý pilíř, který provází všechny druhy praxí, představuje hodnotící a sebehodnotící nástroj „Soubor profesních kvalit studenta na pedagogické praxi„. Základem Souboru profesních kvalit studenta jsou profesní činnosti, rozdělené do základních oblastí pedagogické práce. U jednotlivých kritérií kvality jsou zařazeny příklady indikátorů kvality. Tento nástroj se svou formativní funkcí je studentům představován v průběhu praxí již od prvního ročníku. Umožňuje jejich komplexní a průběžné sebehodnocení, zároveň je také vodítkem pro pozorování a náslechy v základních školách. Oblasti Souboru profesních kvalit studenta Reflexe výuky, Kontext výuky a Profesní rozvoj jsou v tomto dokumentu upraveny pro účely kombinovaného studia na základě monografie TOMKOVÁ, A., SPILKOVÁ, V., PÍŠOVÁ, M.. MAZÁČOVÁ, N., KRČMÁŘOVÁ, T., KOSTKOVÁ, K., KARGEROVÁ, J. Rámec profesních kvalit učitele. Hodnoticí a sebehodnoticí arch. Praha : Národní ústav pro vzdělávání  2012. ISBN: 978-80-87063-64-4., dostupné na http://www.nuov.cz/ae/ramec-profesnich-kvalit-ucitele

Studentské pedagogické portfolio

Studentské pedagogické portfolio je nástrojem, který podporuje rozvoj reflektivity studentů a integrování teorie a praxe v profesním učení studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Studenti se s ním seznamují již v 1. ročníku a v závěru studia se mohou rozhodnout pro obhajobu závěrečné verze tohoto portfolia u státní závěrečné zkoušky z pedagogiky.

Studentské pedagogické portfolio – informační list ke stažení zde.

Přehled praxí

Během studia procházejí studenti několika typy pedagogických praxí:

 • Úvodní pedagogický kurz s praxí;
 • Učitelským praktikem I.  a II.  ve 2. ročníku (ve studiu s jazykovou specializací ve 3. ročníku);
 • Asistentská praxe k oborovým didaktikám I;
 • Oborovými didaktikami (zvláště ve 3. a 4. ročníku);
 • Souvislou pedagogickou praxí I. a II. (v 5. ročníku).

Aktuální informace k jednotlivým praxím

Praxe mají důležité postavení v přípravě budoucích učitelů 1. stupně. V průběhu celého studia se úzce propojují s teoretickými disciplínami zvláště prostřednictvím kvalitní reflexe a sebereflexe. Klíčovými východisky současného pojetí praxí v rámci prezenčního studia učitelství jsou: trend profesionalizace učitelství, uplatnění konstruktivistické koncepce vzdělávání, reflektivní model vzdělávání budoucích učitelů a koncept na dokladech založeného učitelského vzdělávání.

Úvodní pedagogický kurz s praxí - Podmínky praxe se upravují

.

Učitelské praktikum I

Cíle kurzu:

Student poznává různé typy škol a vzdělávacích zařízení, s důrazem na pojetí výuky a výukové strategie na 1. stupni ZŠ.
Přemýšlí o pojetí výuky a výukových strategiích škol a učitelů v souvislosti s věkovými a individuálními potřebami žáků.
Vede si pedagogické portfolio, v němž popisuje a reflektuje zkušenosti z Učitelského praktika I. Sbírá materiály z jednotlivých náslechů – tvoří medailonky navštívených škol, zpracovává záznamy a reflexe náslechů, portfolio si rozšiřuje o další podnětné materiály související s jeho přípravou na učitelskou profesi.
Pozorovanou pedagogickou praxi interpretuje a reflektuje s oporou o základní didaktické kategorie a témata předmětu Didaktika 1. stupně ZŠ, tj. přemýšlí koho, co, jak a proč učit na 1. stupni ZŠ.
K reflexi nové zkušenosti používá škálu reflektivních technik.
Rozumí pojetí a obsahu Souboru kvalit studentovy práce na pedagogické praxi, používá jej při násleších jako pozorovací arch.

Obsah:

Učitelské praktikum I zahrnuje náslechy na různých typech škol a vzdělávacích zařízení, s důrazem na pozorování výuky na 1. stupni základní školy. Součástí náslechů jsou diskuse s vedením škol a vyučujícími a reflexe zkušenosti z náslechů v návaznosti na témata Didaktiky 1. stupně ZŠ I, např. znaky kvalitní základní školy, inkluzivní škola, bezpečné a podnětné klima pro učení, kurikulum primární školy, strategie a metody aktivního učení žáků, individualizace ve výuce, výchova k hodnotám, spolupráce školy a rodiny a další. Vzhledem k provázanosti úkolů je nutné absolvovat Učitelské praktikum I a Didaktiku 1. stupně ZŠ I u stejného vyučujícího.

Organizace:

Každé úterý od 8,00 do 11,45 v jednotlivých školách a vzdělávacích zařízeních dle pokynů vyučujícího.

Požadavky k zápočtu:

1. Student se aktivně účastní  Učitelského praktika I – maximálně 2 omluvené absence

2. Průběžně plní zadané úkoly dle požadavků vyučujícího

3. Předloží, prezentuje a obhájí reflektivní dokumentaci praxe dle zadání vyučujícího

Povinná literatura:

 1. SPILKOVÁ, V. a kol.: Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál 2005. (Kapitoly 1. – 4., 10., 12. – 14)

 1. PASCH, M. a kol.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál 1998 nebo KALHOUS, Z., OBST, O.  a kol. Školní didaktika. Praha: Portál 2002 nebo SKALKOVÁ, J.: Obecná didaktika. Praha: Grada 2007.

 2. Rámcový vzdělávací program pro ZV. Praha: MŠMT 2013. http://www.nuv.cz/file/318/

Další doporučená literatura

 • FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál 1997.
 • HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál 2009.
 • KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál 1997.
 • KOPŘIVA, P.; NOVÁČKOVÁ, J. Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála 2006.
 • KOŠŤÁLOVÁ, H.; MIKOVÁ, Š.; STANG, J. Školní hodnocení žáků a studentů. Praha: Portál 2008.
 • STARÁ, J. Plánování výuky. Úvod do plánování výuky. Práce se vzdělávacími cíli. Praha: PedF UK 2009.
 • TOMKOVÁ, A.; KAŠOVÁ, J.; DVOŘÁKOVÁ, M. Učíme v projektech. Praha: Portál 2009.
 • TOMKOVÁ, A. Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení v primární škole. Praha: PedF UK 2007.
 • Tituly k alternativním pedagogickým směrům a inovativním programům: např. Singule, F., Rýdl, K., Krejčová, V. a Kargerová, J., Lukavská, E., Václavík, V., Tomková, A.
Oborové didaktiky

Oborové didaktiky jsou zajišťovány příslušnými katedrami daného oboru, vyjma Didaktiky rozvoje počáteční gramotnosti s praxí I. a II., která je zajišťována rovněž katedrou primární pedagogiky.

  Asistentská praxe k oborovým didaktikám I

  Asistentská praxe k oborovým didaktikám I

   OKMN0N150A (3 H); 2 kredity) Nově od 3.ročníku, tedy od 2021/2022

  INFORMACE PRO STUDENTY KOMBINOVANÉHO STUDIA

  Asistentská praxe k oborovým didaktikám se váže k těmto předmětům:

   

  • Didaktika rozvoje počáteční gramotnosti s praxí I
  • Didaktika matematiky I
  • Poznávání přírody s didaktikou I
  • + Oborové didaktiky k jednotlivým zaměřením (cizí jazyk, výchovy)

   

  Pojetí, cíle a organizace praxe

  Charakteristika a cíle kurzu

  Student/ka prohlubuje své didaktické znalosti a dovednosti z jednotlivých oborových didaktik, které studuje. Smyslem je, aby student/ka oborově didaktické dovednosti získal/a nejen v konkrétních oborových didaktikách, ale aby je dokázal/a integrovat napříč školní výukou. V rozsahu 4 hodiny za 14 dní koná částečně hospitace v hodinách 1. stupně ZŠ, částečně vykonává činnosti asistenta/asistentky pedagoga a také si ověřuje konkrétní didaktické postupy ve vlastních vyučovacích pokusech. Každá studentova aktivita je studentem reflektována. O celém průběhu a organizaci praxe si student vede záznamy formou reflektivního deníku a plní oborově-didakticky zaměřený úkol, který odevzdává v Moodle.

   

  Praxe probíhá v základní škole na 1. stupni ZŠ, zároveň studenti plní písemné úlohy, které vkládají do elektronického kurzu v prostředí Moodle. Paralelně studenti realizují stěžejní část asistentské praxe ve své škole nebo pod vedením učitele na zvolené základní škole.

   

  Organizace a zápis praxe do SISu:

  • Vedoucí paralelek (oboroví didaktici) vypíšou paralelky s navrženým počtem míst pro studenty. Student se přihlásí do jedné z paralelek. Příslušný oborový didaktik (vedoucí paralelky) se studentem konzultuje, sleduje a hodnotí úkoly v Moodle, důraz klade na reflexi praxe.

   

   

   

  Úkoly studentů:

  • Student/ka si vyhledává a zařizuje školu i učitele na praxi sám/a podle svých preferencí nebo místa bydliště. Praxi koná v průběhu semestru, nejméně 4 dopoledne. Tato praxe není pro učitele ze ZŠ honorována. V případě, že student/ka současně vyučuje na 1. stupni ZŠ, realizuje svou praxi ve své třídě a hospituje 4 hodiny u svého kolegy/ně ve své škole. 
  • Student/ka má za povinnost po dohodnutí praxe na ZŠ zaslat vybranému učiteli dopis garantky předmětu  s poděkováním za umožnění plnění praxe včetně její stručné charakteristiky. Tento dopis zasílá v kopii i příslušnému vedoucímu paralelky.
  • Student/ka vkládá úkoly dle instrukcí vedoucího paralelky (viz Moodle).
  • Student/ka předkládá potvrzení o vykonané praxi.

   

  Studijní zátěž:

  • praxe: 24 hodin
  • reflexe: 12 hodin
  • samostudium, příprava na praxi: 14 hodin
  • úkol v Moodle: 8 hodin

   

  Prílohy:

  Asistentská praxe _info _studenti kombi_fin

  dopis_ucitele_APOD_v2_upr.-1dopis_ucitele_APOD_v2_upr.-1

  Učitelské praktikum II

  Cíle:

  Student hlouběji poznává „svět“ konkrétní školy, třídy, učitele a především žáků, jejich myšlenkového a pocitového světa, motivací, postojů, hodnotových orientací, zájmů apod. Komunikuje se žáky a kolegy a spolurozvíjí vhodné prostředí pro učení žáků ve třídě.
  Plánuje, realizuje a reflektuje vyučovací jednotky dle kritérií popsaných v Souboru kvalit studentovy práce na pedagogické praxi.
  Utváří si svůj vyučovací styl.
  Vede si pedagogické portfolio, v němž ukládá a reflektuje zkušenosti z Učitelského praktika II. Ukládá především své přípravy, pracovní listy a další materiály potřebné k realizaci plánů, důkazy o učení žáků a písemné reflexe k nim. Portfolio si rozšiřuje o další podnětné materiály k výuce a související s jeho přípravou na učitelskou profesi.
  Používá Soubor kvalit studentovy práce na pedagogické praxi ke svému profesnímu rozvoji, k identifikování svých osobních profesních úkolů, k sebereflexi a k sebehodnocení.

  Obsah:

  Studenti plánují, realizují a reflektují své vlastní výstupy, od jednotlivých činností přes vedení vlastních vyučovacích hodin v různých předmětech k závěrečné týmové výuce. Dále pozorují výuku vedenou dalšími vyučujícími a spolužáky a učební činnosti žáků. Společně s mentorem, supervizorem a spolužáky své plány a vlastní výuku reflektují. 

  Organizace:

  Každé úterý od 8,00 do 11,45 na 1. stupni konkrétní ZŠ v malých stabilních skupinkách, spolu s fakultním učitelem a pod supervizí vysokoškolského učitele, dle pokynů vyučujícího. 

  Podmínky zakončení předmětu:

  1. Student se aktivně účastní Učitelského praktika II – maximálně 2 omluvené absence

  2. Průběžně plní zadané úkoly dle požadavků vyučujícího

  3. Předloží, prezentuje a obhájí reflektivní dokumentaci praxe dle zadání vyučujícího. Předloží závěrečnou esej a vyplněný Soubor kvalit. Soubor kvalit musí obsahovat sebehodnocení a pozitivní hodnocení studenta fakultním učitelem.

  Pokud nemůžete Soubor kvalit otevřít, zkuste to v jiném prohlížeči (např.  mozilla firefox, microsoft edge atd.).

  Povinná literatura:

  1. SPILKOVÁ, V. a kol.: Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál 2005. (Kapitoly 1. – 4., 10., 12. – 14)
  2. PASCH, M. a kol.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál 1998 nebo KALHOUS, Z., OBST, O.  a kol. Školní didaktika. Praha: Portál 2002 nebo SKALKOVÁ, J.: Obecná didaktika. Praha: Grada 2007.
  3. Rámcový vzdělávací program pro ZV. Praha: MŠMT 2013. http://www.nuv.cz/file/318/

  Další doporučená literatura:

  • FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál 1997.
  • HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál 2009.
  • KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál 1997.
  • KOPŘIVA, P.; NOVÁČKOVÁ, J. Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála 2006.
  • KOŠŤÁLOVÁ, H.; MIKOVÁ, Š.; STANG, J. Školní hodnocení žáků a studentů. Praha: Portál 2008.
  • STARÁ, J. Plánování výuky. Úvod do plánování výuky. Práce se vzdělávacími cíli. Praha: PedF UK 2009.
  • TOMKOVÁ, A.; KAŠOVÁ, J.; DVOŘÁKOVÁ, M. Učíme v projektech. Praha: Portál 2009.
  • TOMKOVÁ, A. Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení v primární škole. Praha: PedF UK 2007.
  • Tituly k alternativním pedagogickým směrům a inovativním programům: např. Singule, F., Rýdl, K., Krejčová, V. a Kargerová, J., Lukavská, E., Václavík, V., Tomková, A. 
  Souvislá pedagogická praxe I (kombinované studium)
  Souvislá pedagogická praxe II

  Směřuje k rozvíjení učitelských kompetencí v celém rozsahu, studenti získávají zkušenosti s výukou v celém kontextu fungování třídy a školy a ověřují si úroveň své učitelské způsobilosti. Studenti se přihlašují na praxe k vysokoškolským učitelům, kteří zajišťují praxi u vybraných fakultních učitelů na základních školách. Pokud student/ka z vážných důvodů žádá o výjimku konání souvislé praxe, je nutno podat žádost v dostatečném předstihu na studijní oddělení. Žádostem je možno vyhovět pouze ve velmi vážných a oprávněných případech. Studenti konají praxi v určené třídě ve dvojicích podle požadavků pro souvislou pedagogickou praxi.  Při sebehodnocení a hodnocení studenta na souvislé pedagogické praxi II.  se vychází z upraveného  Souboru profesních kvalit studenta na  závěrečné pedagogické praxi II, který obsahuje i hodnotící škálu. Toto hodnocení a sebehodnocení student přináší jako jeden z podkladů ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky.

  Termín konání: 26. 2 . – 23. 3. 2018

   

  Cíle Souvislé pedagogické praxe I a II:

  • rozvíjet učitelské kompetence v celém rozsahu
  • konstituovat osobitý vyučovací styl studenta/studentky
  • získat zkušenosti s výukou v celém kontextu fungování třídy a školy
  • ověřit si úroveň začátečnické učitelské způsobilosti a stanovit si cíle a úkoly dalšího profesního růstu

  Organizace a obsah Souvislé pedagogické praxe II:

  • Student/ka se v týdnu před začátkem SPPII zkontaktuje s vysokoškolským učitelem, který povede jeho/její praxi, a s fakultním učitelem ze ZŠ, u kterého bude vykonávat praxi. První den praxe se student/ka přihlásí u ředitele školy, seznámí se s prostředím školy.
  • První den ve „své třídě“ věnuje náslechům a sběru důležitých informací o třídě a výuce. S fakultním učitelem a druhým praktikantem dohodne a zpracuje předběžný plán vlastních aktivit.
  • Od 2. dne student/ka učí 2 hodiny denně ve své třídě, v ostatních hodinách se věnuje náslechům, své plány konzultuje s fakultním učitelem a s druhým praktikantem, své výstupy reflektuje.
  • Celý 3. (4.) týden praxe student/ka plánuje a učí ve třídě samostatně a souvisle, s podporou fakultního učitele a druhého praktikanta.
  • Během praxe se student/ka účastní všech aktivit, kterým se věnuje fakultní učitel, tj. i aktivitám během přestávek, třídním schůzkám, pedagogickým poradám, celoškolním akcím atd.
  • Během praxe se student/ka seznámí se školním vzdělávacím programem a dalšími důležitými školními materiály a předpisy.
  • Vysokoškolský učitel, tj.vedoucí pedagogické praxe (dle zápisů v SIS) bude při domluvené hospitaci požadovat předložení průběžně vedeného pedagogického deníku a aktuální písemné přípravy na hodinu.

  Na konci Souvislé pedagogické praxe II bude vysokoškolským a fakultním učitelem hodnocena míra zvládnutí Souboru kvalit studentovy práce na praxi v celém rozsahu dle „Hodnotícící škály pro závěrečnou pedagogickou praxi“. Kompletní materiál pak bude předkládán studenty u státní závěrečné zkoušky z pedagogiky.

  Podmínky pro udělení zápočtu za Souvislou pedagogickou praxi II:

  • 100% docházka a aktivita studenta/studentky na praxi a reflektivních rozborech
  • písemné sebehodnocení v rámci dokumentu Soubor profesních kvalit studenta na pedagogické praxi. Při sebehodnocení a hodnocení studenta na SPP II. se vychází z následujících oblastí:
  1. Plánování výuky
  2. Komunikace a vytváření prostředí pro učení
  3. Řízení učebních procesů
  4. Hodnocení žáků
  5. Reflexe výuky
  6. Kontext výuky
  7. Profesní rozvoj
  • příznivé písemné hodnocení studenta/studentky fakultním a vysokoškolským učitelem
  • předložený pedagogický deník (zpracovaná očekávání, údaje o třídě, žácích, náslechy, přípravy a reflexe, výukové materiály). Student/ka předkládá k zápočtu dopracovaný týdenní plán a soubor příprav a reflexí z jednoho souvisle vedeného týdne výuky.

  Podmínky pro udělení zápočtu za Seminář k souvislé pedagogické praxi II:

  • účast a zpracování úkolů na Semináři k souvislé pedagogické praxi II
  • esej Já začínající učitel/ka

   

  Ke stažení:

  Soubor kvalit studentovy práce na pedagogické praxi – sebehodnotící list pro LETNÍ SEMESTR zde.

  Požadavky na esej Já, začínající učitel/ka.

  Pokud některé přílohy nemůžete otevřít, zkuste to v jiném prohlížeči (např.  mozilla firefox, microsoft edge atd.).