informace o studiu

Státní zkoušky oboru Pedagogika školního věku

Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečná zkouška v oboru Pedagogika předškolního věku – NMgr. se skládá ze čtyř částí:

  1. Obhajoba diplomové práce
  2. Ústní zkouška – pedagogika předškolního věku
  3. Ústní zkouška – pedagogická psychologie
  4. Ústní zkouška – specializace (Studium raného dětství, Výtvarná výchova v nestandardním pojetí, Speciální pedagogika, Environmentální výchova, Školský management).

Informace o organizaci SZZ jsou řízeny pravidly pro organizaci studia – viz https://cuni.cz/UK-4422.html

Přihlašování na státní závěrečné zkoušky  – viz https://pedf.cuni.cz/PEDF-218.html

Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky ke stažení:

Pedagogika předškolního věku

Pedagogická psychologie

Specializace: Environmentální výchova

Specializace: Rané dětství zde

Specializace: Speciální pedagogika

Specializace: Školský management

 

Omlouvání ze státní zkoušky:

 

Pokud se student k SZZ nemůže dostavit (např. nesplňuje podmínky pro konání dané části SZZ), je povinen se písemně omluvit vedoucímu příslušné katedry. Pověřený pracovník katedry omluvu vyznačí v SIS. Pokud se student nedostavil ze závažných zdravotních důvodů, což dokladuje lékařským potvrzením, může se omluvit nejpozději do pěti kalendářních dnů po tomto termínu. O řádnosti omluvy rozhoduje předseda komise.

Zásady pro diplomové práce

Specifikace závěrečných prací vedených na katedře preprimární a primární pedagogiky

Specifikace závěrečných prací vedených na katedřepreprimární a primární pedagogiky
Opatření děkana č. 37/2017 o podrobnostech pro závěrečné práce zde. Povinností studenta je odevzdat diplomovou práci prostřednictvím SIS v elektronické podobě, tištěná verze práce se již neodevzdává.

Účel a charakter diplomové práce
Diplomovou prací student v souladu s profilem absolventa oboru prokazuje, že dovede poučeně a přínosně pojednat o vybraném problému zvoleného studijního oboru. Prokazuje v ní též výzkumné a reflektivní učitelské kompetence.

1.1 Výzkumné a reflektivní kompetence zahrnují následující schopnosti a dovednosti:

• vymezit sledovaný problém v rámci vybraného tématu a vyjádřit cíle svého bádání
• zpracovat problém a jeho řešení výkladovým stylem s logickou výstavbou textu a s použitím odborné terminologie
• pracovat účelně s odbornou literaturou a dalšími, především primárními informačními zdroji (předpokládá se, že diplomová práce je založena minimálně na dvaceti titulech odborné literatury a relevantních zdrojích, jejichž seznam je v diplomové práci uveden)
• zvolit účelný metodologický postup a použít vhodné výzkumné metody
• zhodnotit práci, která má zpravidla podobu teoretické interpretace v závěrečném zobecnění nebo reflexe aplikačního výstupu do vzdělávací praxe
• respektovat etiku vědecké práce
• respektovat formální náležitosti diplomové práce
• používat správně gramatické a stylistické výrazové prostředky

1.2 Diplomová práce je zpravidla monotematickou studií. Její zpracování se odvozuje od tématu a cíle. Obvykle však má podobu:

1. Výzkumné zprávy s částí teoreticko-literární a prakticko-empirickou, u výzkumu kvantitativního se očekává formulace předpokladů výzkumu, u výzkumu kvalitativního precizně zformulovaný výzkumný problém a konkrétní výzkumné otázky.
2. Historické studie a analýzy vycházející z primárních pramenů, podle typu obsahu případně s výstupem v podobě projektu pro předškolní vzdělávaní..
3. Srovnávací studie s aplikačním výstupem do učitelské praxe ve školním nebo mimoškolním vzdělávání.

Pozn.: Při výhradním použití kvalitativního výzkumu nebo při zpracování tématu z oblasti dramatické výchovy je možná i jiná podoba diplomové práce. O ní rozhoduje garant studijního programu.

 

Kritéria pro hodnocení diplomových prací na katedře preprimární a primární pedagogiky zde.

Přehled témat diplomových prací, nabízených vyučujícími katedry preprimární a primární pedagogiky zde