informace o studiu

Systém pedagogických praxí pro I. stupeň - prezenční studium

Pedagogické praxe mají v přípravě budoucích učitelů 1. stupně ZŠ důležité postavení. Systém pedagogických praxí propojovaných s teoretickými předměty reflexí a sebereflexí směřuje k průběžnému profesnímu učení a k prokazování profesní způsobilosti studentů učitelství v závěru studia.

Studijní program zahrnuje následující typy pedagogických praxí:

 • Úvodní pedagogický kurz s praxí (1. ročník). Otevírá problematiku vzdělávání na 1. stupni ZŠ, seznamuje s aktuální praxí, dává studentům příležitost pro hledání otázek pro svůj osobní profesní růst  a motivuje pro studium a učitelskou profesi.
 • Učitelské praktikum I. a II. (2., případně 3. ročník). Vede studenty k poznání různých typů škol a různých pojetí výuky na 1. stupni ZŠ. Rozvíjí dovednost pozorovat výuku, systematicky plánovat, realizovat a reflektovat výuku s oporou o základní didaktické kategorie a témata a s využitím Souboru kvalit studentovy práce na pedagogické praxi a studentského pedagogického portfolia. Učitelské praktikum je úzce provázáno s předmětem Didaktika 1. stupně ZŠ.
 • Souvislá pedagogická praxe v 1. ročníku ZŠ (3. ročník). Vede studenty k poznání specifiky práce v 1. třídě základní školy v průběhu prvních pěti dnů školního roku.
 • Oborové didaktiky (zvláště 3. a 4. ročník). Uvádějí studenty do teorie a praxe vyučování jednotlivým předmětům na 1. stupni základní školy včetně mezipředmětových vztahů. Rozvíjejí dovednosti didaktické transformace vzdělávacího obsahu vzhledem k individuálním a věkovým zvláštnostem dětí mladšího školního věku.  Oborové didaktiky jsou zajišťovány příslušnými katedrami daného oboru.
 • Asistentské praxe (4. ročník, v návaznosti na prohlubující modul nebo na oborové didaktiky). Dále zaměřují pozornost studentů na práci se žáky v prostředí inkluzivní třídy, učí rozumět roli asistenta pedagoga a spolupracovat s ním pro podporu individualizované výuky ve třídě.
 • Souvislá pedagogická praxe I. a II. (5. ročník). Rozvíjí učitelské kompetence v celém rozsahu. Integruje dosavadní výsledky profesního učení. Ověřuje úroveň učitelské způsobilosti v závěru studia.

Aktuální (6.2.2020) časový harmonogram pedagogických praxí viz zde.

Rámcem pro profesní učení a hodnocení profesních kvalit studentů na pedagogických praxích je Soubor kvalit studentovy práce na pedagogické praxi. Jeho základem jsou profesní činnosti s příklady indikátorů kvality. Ve své formativní funkci je studentům představován již od prvního ročníku. V závěrečné souvislé praxi II je také využíván pro sumativní hodnocení kvalit studentovy práce. Je rovněž důležitým podkladem pro systémovou spolupráci mezi pedagogickou fakultou a fakultními základními školami a fakultními učiteli. Soubor kvalit ke stažení viz  zde.

Úvodní pedagogický kurz s praxí (prezenční studium)

Základním obsahem Úvodního pedagogického kurzu je otevření problematiky výchovně vzdělávacího procesu na 1. stupni ZŠ, seznámení s aktuální praxí, příležitost pro hledání otázek pro svůj osobní růst, vstup do učitelské profese  a motivace pro studium.

Termín konání: 14. 10. – 18. 10. 2019

Organizace:

Skupina (asi 18) studentů hospituje pod vedením vyučujícího z pedagogické fakulty v jedné základní škole. Studenti se rozdělí do skupin (cca po 5) a hospitují ve třídách 1. stupně a účastní se besedy s vedením školy.  Získávají  základní informace o provozu školy, o počtu tříd na 1. stupni, specializovaných třídách, školní družině, popřípadě o spolupráci s MŠ.

Úkoly studentů:

Hospitovat ve vybrané třídě a sledovat strukturu vyučovací hodiny, styl práce učitele, činnosti žáků ve vyučování, pokus o charakteristiku jednoho žáka, asistentská praxe ve vyučování.

Požadavky k zápočtu:

Esej „Já učitel/Já učitelka“ (do eseje zapracujte poznámky z pozorování  práce  učitelů, vlastní sebereflexe, vlastní očekávání od studia na pedagogické fakultě). Oceňovány jsou především takové eseje, které vycházejí z poznávání vlastních kořenů a možností, které obsahují konkrétní vize o svém učitelství podložené argumenty a ne obecné fráze o ideálním učiteli.

Předložení pedagogického deníku.

100% účast na praxi a na následných reflektivních seminářích

Termín a udělení zápočtu určí jednotliví vyučující.

  

Ke stažení:

Pokyny pro zpracování eseje – zde.

Souvislá pedagogická praxe v 1. ročníku ZŠ

Souvislá pedagogická praxe v 1. ročníku ZŠ

Souvislá pedagogická praxe pro studenty 3./4. ročníku studia Učitelství pro 1. stupeň základní školy. Tato pedagogická praxe je orientována na poznání zvláštností práce v 1. třídě základní školy a jejím obsahem je hospitace studenta/ studentky u třídního učitele v 1. třídě v průběhu prvních pěti dnů školního roku. Tato týdenní praxe v prvních třídách je povinná a v případě neúčasti v uvedeném týdnu může být konána až v příštím školním roce. Místo praxe si vyhledává a zařizuje každý student sám podle svých preferencí nebo místa bydliště včas, v každém případě před velkými letními prázdninami.

Termín konání: 1. – 7. 9. 2020 

Organizační pokyny: 

V měsíci červnu student/studentka vyhledá školu podle svého uvážení a domluví si (nejlépe u ředitele/ředitelky školy a následně pak u uvádějícího učitele/učitelky) praxi v prvním zářijovém týdnu. Řediteli/ředitelce předá průvodní list – (naleznete v příloze tohoto e-mailu).

 

Požadavky k zápočtu:

 • 100% účast studenta na praxi. V době konání praxe se student/studentka účastní veškerých činností třídy. V případě vážných důvodů lze po dohodě s učitelem nahradit jeden den v následujícím týdnu.
 • Reflektivní deník z praxe, který obsahuje: písemné  záznamy z pozorování činnosti učitele a žáků, charakteristiku školy a školní třídy, záznamy o vlastních aktivitách studenta a závěrečnou reflexi s důrazem na zhodnocení specifik práce učitele s dětmi na počátku školní docházky.
 • Potvrzení ředitelství školy o absolvování praxe v celém rozsahu (viz. průvodní list).

 

Na základě splněných požadavků obdržíte zápočet u prof. Radky Wildové, CSc.

 

PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.

Souvislá pedagogická praxe v 1. ročníku ZŠ

 Průvodní list ředitel

Ponuky:

(20.07.2020) Nevíte, kde absolvovat Souvislou (týdenní) pedagogickou praxi v 1. ročníku ZŠ?
ZŠ V Ladech 6 v Praze 4 na Šeberově www.zsseberov.cz vás ráda uvítá!

 

2021 Souvislá pedagogická praxe v 1. ročníku ZŠ : Podle studijního plánu staré akreditace Učitelství pro 1. Stupeň ZŠ

Dobrý den,

podle studijního plánu staré akreditace Učitelství pro 1. Stupeň ZŠ (prezenční studium) je pro studenty jazykových specializací ve 4. ročníku/zimní semestr zařazen předmět O01215268 Souvislá pedagogická praxe v 1. ročníku ZŠ [1]. Jedná se o praxi zaměřenou na poznání zvláštností práce v 1. třídě a probíhá v průběhu prvních pěti dnů školního roku. Tato týdenní praxe je povinná a v případě neúčasti v uvedeném týdnu musí být konána až v příštím školním roce. Praxe není pedagogickou fakultou honorována. Důležité je, že tuto praxi si zařizujete zcela ve vlastní režii. Školu pro praxi si vyhledáváte dle svých možností a preferencí, je tedy třeba rychle jednat a praxi si domluvit v dostatečném předstihu.

V příloze naleznete všechny důležité podklady týkající se požadavků k organizaci i obsahu praxe (průvodní list pro ředitele/ředitelku školy).

Zápočty zapisuje prof. Radka Wildová na základě požadavků uvedených v příloze.

S pozdravem,

Jana Poche Kargerová

příloha:

průvodní list-ředitel fin_2021

Souvislá pedagogická praxe v 1_organizační pokyny 2021

Souvislá pedagogická praxe v 1. ročníku ZŠ

Souvislá pedagogická praxe pro studenty 3./4. ročníku studia Učitelství pro 1. stupeň základní školy. Tato pedagogická praxe je orientována na poznání zvláštností práce v 1. třídě základní školy a jejím obsahem je hospitace studenta/ studentky u třídního učitele v 1. třídě v průběhu prvních pěti dnů školního roku. Tato týdenní praxe v prvních třídách je povinná a v případě neúčasti v uvedeném týdnu může být konána až v příštím školním roce. Místo praxe si vyhledává a zařizuje každý student sám podle svých preferencí nebo místa bydliště včas, v každém případě před velkými letními prázdninami.

Termín konání: 

Organizační pokyny: 

V měsíci červnu student/studentka vyhledá školu podle svého uvážení a domluví si (nejlépe u ředitele/ředitelky školy a následně pak u uvádějícího učitele/učitelky) praxi v prvním zářijovém týdnu. Řediteli/ředitelce předá průvodní list – (naleznete v příloze tohoto e-mailu).

 

Požadavky k zápočtu:

 • 100% účast studenta na praxi. V době konání praxe se student/studentka účastní veškerých činností třídy. V případě vážných důvodů lze po dohodě s učitelem nahradit jeden den v následujícím týdnu.
 • Reflektivní deník z praxe, který obsahuje: písemné  záznamy z pozorování činnosti učitele a žáků, charakteristiku školy a školní třídy, záznamy o vlastních aktivitách studenta a závěrečnou reflexi s důrazem na zhodnocení specifik práce učitele s dětmi na počátku školní docházky.
 • Potvrzení ředitelství školy o absolvování praxe v celém rozsahu (viz. průvodní list).

 

Na základě splněných požadavků obdržíte zápočet u prof. Radky Wildové, CSc.

 

PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.

Souvislá pedagogická praxe v 1. ročníku ZŠ

Průvodní list ředitel

Ponuky:

(20.07.2020) Nevíte, kde absolvovat Souvislou (týdenní) pedagogickou praxi v 1. ročníku ZŠ?
ZŠ V Ladech 6 v Praze 4 na Šeberově www.zsseberov.cz vás ráda uvítá!

 

Učitelské praktikum I

Cíle kurzu:

Student poznává různé typy škol a vzdělávacích zařízení, s důrazem na pojetí výuky a výukové strategie na 1. stupni ZŠ.
Přemýšlí o pojetí výuky a výukových strategiích škol a učitelů v souvislosti s věkovými a individuálními potřebami žáků.
Vede si pedagogické portfolio, v němž popisuje a reflektuje zkušenosti z Učitelského praktika I. Sbírá materiály z jednotlivých náslechů – tvoří medailonky navštívených škol, zpracovává záznamy a reflexe náslechů, portfolio si rozšiřuje o další podnětné materiály související s jeho přípravou na učitelskou profesi.
Pozorovanou pedagogickou praxi interpretuje a reflektuje s oporou o základní didaktické kategorie a témata předmětu Didaktika 1. stupně ZŠ, tj. přemýšlí koho, co, jak a proč učit na 1. stupni ZŠ.
K reflexi nové zkušenosti používá škálu reflektivních technik.
Rozumí pojetí a obsahu Souboru kvalit studentovy práce na pedagogické praxi, používá jej při násleších jako pozorovací arch.

Obsah:

Učitelské praktikum I zahrnuje náslechy na různých typech škol a vzdělávacích zařízení, s důrazem na pozorování výuky na 1. stupni základní školy. Součástí náslechů jsou diskuse s vedením škol a vyučujícími a reflexe zkušenosti z náslechů v návaznosti na témata Didaktiky 1. stupně ZŠ I, např. znaky kvalitní základní školy, inkluzivní škola, bezpečné a podnětné klima pro učení, kurikulum primární školy, strategie a metody aktivního učení žáků, individualizace ve výuce, výchova k hodnotám, spolupráce školy a rodiny a další. Vzhledem k provázanosti úkolů je nutné absolvovat Učitelské praktikum I a Didaktiku 1. stupně ZŠ I u stejného vyučujícího.

Organizace:

Každé úterý od 8,00 do 11,45 v jednotlivých školách a vzdělávacích zařízeních dle pokynů vyučujícího.

Požadavky k zápočtu:

1. Student se aktivně účastní  Učitelského praktika I – maximálně 2 omluvené absence

2. Průběžně plní zadané úkoly dle požadavků vyučujícího

3. Předloží, prezentuje a obhájí reflektivní dokumentaci praxe dle zadání vyučujícího

Povinná literatura:

   1. SPILKOVÁ, V. a kol.: Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál 2005. (Kapitoly 1. – 4., 10., 12. – 14)

   1. PASCH, M. a kol.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál 1998 nebo KALHOUS, Z., OBST, O.  a kol. Školní didaktika. Praha: Portál 2002 nebo SKALKOVÁ, J.: Obecná didaktika. Praha: Grada 2007.

   2. Rámcový vzdělávací program pro ZV. Praha: MŠMT 2013. http://www.nuv.cz/file/318/

Další doporučená literatura

   • FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál 1997.
   • HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál 2009.
   • KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál 1997.
   • KOPŘIVA, P.; NOVÁČKOVÁ, J. Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála 2006.
   • KOŠŤÁLOVÁ, H.; MIKOVÁ, Š.; STANG, J. Školní hodnocení žáků a studentů. Praha: Portál 2008.
   • STARÁ, J. Plánování výuky. Úvod do plánování výuky. Práce se vzdělávacími cíli. Praha: PedF UK 2009.
   • TOMKOVÁ, A.; KAŠOVÁ, J.; DVOŘÁKOVÁ, M. Učíme v projektech. Praha: Portál 2009.
   • TOMKOVÁ, A. Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení v primární škole. Praha: PedF UK 2007.
   • Tituly k alternativním pedagogickým směrům a inovativním programům: např. Singule, F., Rýdl, K., Krejčová, V. a Kargerová, J., Lukavská, E., Václavík, V., Tomková, A.
Učitelské praktikum II

Cíle:

Student hlouběji poznává „svět“ konkrétní školy, třídy, učitele a především žáků, jejich myšlenkového a pocitového světa, motivací, postojů, hodnotových orientací, zájmů apod. Komunikuje se žáky a kolegy a spolurozvíjí vhodné prostředí pro učení žáků ve třídě.
Plánuje, realizuje a reflektuje vyučovací jednotky dle kritérií popsaných v Souboru kvalit studentovy práce na pedagogické praxi.
Utváří si svůj vyučovací styl.
Vede si pedagogické portfolio, v němž ukládá a reflektuje zkušenosti z Učitelského praktika II. Ukládá především své přípravy, pracovní listy a další materiály potřebné k realizaci plánů, důkazy o učení žáků a písemné reflexe k nim. Portfolio si rozšiřuje o další podnětné materiály k výuce a související s jeho přípravou na učitelskou profesi.
Používá Soubor kvalit studentovy práce na pedagogické praxi ke svému profesnímu rozvoji, k identifikování svých osobních profesních úkolů, k sebereflexi a k sebehodnocení.

Obsah:

Studenti plánují, realizují a reflektují své vlastní výstupy, od jednotlivých činností přes vedení vlastních vyučovacích hodin v různých předmětech k závěrečné týmové výuce. Dále pozorují výuku vedenou dalšími vyučujícími a spolužáky a učební činnosti žáků. Společně s mentorem, supervizorem a spolužáky své plány a vlastní výuku reflektují. 

Organizace:

Každé úterý od 8,00 do 11,45 na 1. stupni konkrétní ZŠ v malých stabilních skupinkách, spolu s fakultním učitelem a pod supervizí vysokoškolského učitele, dle pokynů vyučujícího. 

Podmínky zakončení předmětu:

1. Student se aktivně účastní Učitelského praktika II – maximálně 2 omluvené absence

2. Průběžně plní zadané úkoly dle požadavků vyučujícího

3. Předloží, prezentuje a obhájí reflektivní dokumentaci praxe dle zadání vyučujícího. Předloží závěrečnou esej a vyplněný Soubor kvalit. Soubor kvalit musí obsahovat sebehodnocení a pozitivní hodnocení studenta fakultním učitelem.

Povinná literatura:

   1. SPILKOVÁ, V. a kol.: Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál 2005. (Kapitoly 1. – 4., 10., 12. – 14)

   2. PASCH, M. a kol.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál 1998 nebo KALHOUS, Z., OBST, O.  a kol. Školní didaktika. Praha: Portál 2002 nebo SKALKOVÁ, J.: Obecná didaktika. Praha: Grada 2007.

   3. Rámcový vzdělávací program pro ZV. Praha: MŠMT 2013. http://www.nuv.cz/file/318/

Další doporučená literatura:

   • FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál 1997.
   • HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál 2009.
   • KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál 1997.
   • KOPŘIVA, P.; NOVÁČKOVÁ, J. Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála 2006.
   • KOŠŤÁLOVÁ, H.; MIKOVÁ, Š.; STANG, J. Školní hodnocení žáků a studentů. Praha: Portál 2008.
   • STARÁ, J. Plánování výuky. Úvod do plánování výuky. Práce se vzdělávacími cíli. Praha: PedF UK 2009.
   • TOMKOVÁ, A.; KAŠOVÁ, J.; DVOŘÁKOVÁ, M. Učíme v projektech. Praha: Portál 2009.
   • TOMKOVÁ, A. Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení v primární škole. Praha: PedF UK 2007.
   • Tituly k alternativním pedagogickým směrům a inovativním programům: např. Singule, F., Rýdl, K., Krejčová, V. a Kargerová, J., Lukavská, E., Václavík, V., Tomková, A. 

 

Souvislá pedagogická praxe I

Směřuje k rozvíjení učitelských kompetencí v celém rozsahu, studenti získávají zkušenosti s výukou v celém kontextu fungování třídy a školy a ověřují si úroveň své učitelské způsobilosti. Studenti se přihlašují na praxe k vysokoškolským učitelům, kteří zajišťují praxi u vybraných fakultních učitelů na základních školách. Pokud student/ka z vážných důvodů žádá o výjimku konání souvislé praxe, je nutno podat žádost v dostatečném předstihu na studijní oddělení. Žádostem je možno vyhovět pouze ve velmi vážných a oprávněných případech. Studenti konají praxi v určené třídě ve dvojicích podle požadavků pro souvislou pedagogickou praxi.  

Termín konání: 20. 11. – 1. 12. 2017

Cíle Souvislé pedagogické praxe:

   • rozvíjet učitelské kompetence v celém rozsahu
   • konstituovat osobitý vyučovací styl studenta/studentky
   • získat zkušenosti s výukou v celém kontextu fungování třídy a školy
   • ověřit si úroveň začátečnické učitelské způsobilosti a stanovit si cíle a úkoly dalšího profesního růstu

Organizace a obsah praxe:

   • Student/ka se v týdnu před začátkem SPP I zkontaktuje s vysokoškolským učitelem, který povede jeho/její praxi, a s fakultním učitelem ze ZŠ, u kterého bude vykonávat praxi. První den praxe se student/ka přihlásí u ředitele školy, seznámí se s prostředím školy.
   • První den ve „své třídě“ věnuje náslechům a sběru důležitých informací o třídě a výuce. S fakultním učitelem a druhým praktikantem dohodne a zpracuje předběžný plán vlastních aktivit.
   • Od 2. dne student/ka učí 2 hodiny denně ve své třídě, v ostatních hodinách se věnuje náslechům, své plány konzultuje s fakultním učitelem a s druhým praktikantem, své výstupy reflektuje. 
   • Během praxe se student/ka účastní všech aktivit, kterým se věnuje fakultní učitel, tj. i aktivitám během přestávek, třídním schůzkám, pedagogickým poradám, celoškolním akcím atd.
   • Během praxe se student/ka seznámí se školním vzdělávacím programem a dalšími důležitými školními materiály a předpisy.
   • Vysokoškolský učitel, tj.vedoucí pedagogické praxe (dle zápisů v SIS) bude při domluvené hospitaci požadovat předložení průběžně vedeného pedagogického deníku a aktuální písemné přípravy na hodinu.

Kritéria hodnocení:

Při sebehodnocení a hodnocení studenta na SPP I se vychází ze Souboru profesních kvalit studenta na pedagogické praxi zahrnujícího oblasti:

   1. Plánování výuky
   2. Komunikace a vytváření prostředí pro učení
   3. Řízení učebních procesů
   4. Hodnocení žáků
   5. Reflexe výuky
   6. Kontext výuky
   7. Profesní rozvoj

Zásadní pro hodnocení na SPP I budou kompetence k plánování, realizaci a reflexi vlastní výuky. Hodnocení na SPP I. má především formativní charakter.

Podmínky pro udělení zápočtu:

   • 100% docházka a aktivita studenta/studentky na praxi
   • předložený pedagogický deník (zpracovaná očekávání, údaje o třídě, žácích, náslechy, přípravy a reflexe, výukové materiály). Student/ka předkládá k zápočtu 5 dopracovaných záznamů náslechů a 5 vlastních příprav s reflexemi
   • účast na Semináři k souvislé pedagogické praxi I
   • písemně zpracované sebehodnocení v rámci dokumentu Soubor profesních kvalit studenta na pedagogické praxi
   • příznivé písemné hodnocení studenta/studentky fakultním a vysokoškolským učitelem

 

Ke stažení:

Soubor profesních kvalit studenta na pedagogické praxi I – zde.

Souvislá pedagogická praxe II

Směřuje k rozvíjení učitelských kompetencí v celém rozsahu, studenti získávají zkušenosti s výukou v celém kontextu fungování třídy a školy a ověřují si úroveň své učitelské způsobilosti. Studenti se přihlašují na praxe k vysokoškolským učitelům, kteří zajišťují praxi u vybraných fakultních učitelů na základních školách. Pokud student/ka z vážných důvodů žádá o výjimku konání souvislé praxe, je nutno podat žádost v dostatečném předstihu na studijní oddělení. Žádostem je možno vyhovět pouze ve velmi vážných a oprávněných případech. Studenti konají praxi v určené třídě ve dvojicích podle požadavků pro souvislou pedagogickou praxi.  Při sebehodnocení a hodnocení studenta na souvislé pedagogické praxi II.  se vychází z upraveného  Souboru profesních kvalit studenta na  závěrečné pedagogické praxi II, který obsahuje i hodnotící škálu. Toto hodnocení a sebehodnocení student přináší jako jeden z podkladů ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky.

Termín konání:

Dle Harmonogramu pedagogických praxí, kurzů a exkurzí v akademickém roce 2019/2020 se Souvislá pedagogická praxe II 5. ročníku prezenčního studia koná v termínu 24.2.-20.3.2020. V případě, že do termínu konání souvislé praxe vstupují jarní prázdniny, je termín upraven dle pokynů vedoucího praxe s přihlédnutím k podmínkám a možnostem konkretní školy. Praxe se koná v plném rozsahu, tj. 4 týdny.

Cíle Souvislé pedagogické praxe I a II:

   • rozvíjet učitelské kompetence v celém rozsahu
   • konstituovat osobitý vyučovací styl studenta/studentky
   • získat zkušenosti s výukou v celém kontextu fungování třídy a školy
   • ověřit si úroveň začátečnické učitelské způsobilosti a stanovit si cíle a úkoly dalšího profesního růstu

Organizace a obsah Souvislé pedagogické praxe II:

   • Student/ka se v týdnu před začátkem SPPII zkontaktuje s vysokoškolským učitelem, který povede jeho/její praxi, a s fakultním učitelem ze ZŠ, u kterého bude vykonávat praxi. První den praxe se student/ka přihlásí u ředitele školy, seznámí se s prostředím školy.
   • První den ve „své třídě“ věnuje náslechům a sběru důležitých informací o třídě a výuce. S fakultním učitelem a druhým praktikantem dohodne a zpracuje předběžný plán vlastních aktivit.
   • Od 2. dne student/ka učí 2 hodiny denně ve své třídě, v ostatních hodinách se věnuje náslechům, své plány konzultuje s fakultním učitelem a s druhým praktikantem, své výstupy reflektuje.
   • Celý 3. (4.) týden praxe student/ka plánuje a učí ve třídě samostatně a souvisle, s podporou fakultního učitele a druhého praktikanta.
   • Během praxe se student/ka účastní všech aktivit, kterým se věnuje fakultní učitel, tj. i aktivitám během přestávek, třídním schůzkám, pedagogickým poradám, celoškolním akcím atd.
   • Během praxe se student/ka seznámí se školním vzdělávacím programem a dalšími důležitými školními materiály a předpisy.
   • Vysokoškolský učitel, tj.vedoucí pedagogické praxe (dle zápisů v SIS) bude při domluvené hospitaci požadovat předložení průběžně vedeného pedagogického deníku a aktuální písemné přípravy na hodinu.

Na konci Souvislé pedagogické praxe II bude vysokoškolským a fakultním učitelem hodnocena míra zvládnutí Souboru kvalit studentovy práce na praxi v celém rozsahu dle „Hodnotícící škály pro závěrečnou pedagogickou praxi“. Kompletní materiál pak bude předkládán studenty u státní závěrečné zkoušky z pedagogiky.

Podmínky pro udělení zápočtu za Souvislou pedagogickou praxi II:

   • 100% docházka a aktivita studenta/studentky na praxi a reflektivních rozborech
   • písemné sebehodnocení v rámci dokumentu Soubor profesních kvalit studenta na pedagogické praxi. Při sebehodnocení a hodnocení studenta na SPP II. se vychází z následujících oblastí:
   1. Plánování výuky
   2. Komunikace a vytváření prostředí pro učení
   3. Řízení učebních procesů
   4. Hodnocení žáků
   5. Reflexe výuky
   6. Kontext výuky
   7. Profesní rozvoj
   • příznivé písemné hodnocení studenta/studentky fakultním a vysokoškolským učitelem
   • předložený pedagogický deník (zpracovaná očekávání, údaje o třídě, žácích, náslechy, přípravy a reflexe, výukové materiály). Student/ka předkládá k zápočtu dopracovaný týdenní plán a soubor příprav a reflexí z jednoho souvisle vedeného týdne výuky.

Podmínky pro udělení zápočtu za Seminář k souvislé pedagogické praxi II:

   • účast a zpracování úkolů na Semináři k souvislé pedagogické praxi II
   • esej Já začínající učitel/ka

Ke stažení:

Soubor kvalit studentovy práce na pedagogické praxi – sebehodnotící list pro LETNÍ SEMESTR zde.

Požadavky na esej Já, začínající učitel/ka zde.

Oborové didaktiky

Oborové didaktiky jsou zajišťovány příslušnými katedrami daného oboru, vyjma Didaktiky rozvoje počáteční gramotnosti s praxí I. a II., která je zajišťována rovněž katedrou primární pedagogiky.