Učitelství pro I. stupeň

Charakteristika studijního programu

Studium je magisterské, pětileté, nedělené. Je nabízeno v prezenční a kombinované formě.

Cílem studia je připravit motivované, samostatné a angažované učitele pro 1. stupeň ZŠ. Vybavit je, vzhledem ke specifice oboru, širokým spektrem klíčových profesních znalostí, dovedností a kompetencí nezbytných pro profesionální vstup do profese, řízení učebních procesů žáků v podmínkách společného vzdělávání, týmovou práci a pro jejich další profesní rozvoj. Cílem je vést studenty k reflektivnímu, badatelskému přístupu k učitelské profesi a ke každodenní pedagogické praxi.

Těžiště studia leží v pedagogicko-psychologické a oborově didaktické složce přípravy včetně gradačního systému reflektovaných pedagogických praxí. Učební plán zahrnuje také předměty, které poskytují odborný základ širokého spektra jednotlivých vyučovacích předmětů na 1. stupni základní školy. Studenti mají ve studijním programu v souladu s rámcovými požadavky prostor pro tvorbu závěrečné práce, která má teoretickou a empirickou část.

Důležitou složkou studia je volba hlubšího zaměření studenta na jednu z výchov nebo cizí jazyk. Toto zaměření je tvořeno strukturovaným souborem provázaných studijních předmětů, které umožní studentům individuální profilaci a hlubší studium ve zvolené oblasti. Studium zvoleného zaměření je zakončeno státní závěrečnou zkouškou.

Studijní plán oboru viz zde

Profil absolventa

Absolvent získal profesní kompetence (znalosti, dovednosti, postoje, zkušenosti), které ho opravňují ke kvalifikovanému vykonávání učitelské profese na 1. stupni základních škol. Je vybaven hlubšímu znalostmi a dovednostmi v jedné specializaci, které se v průběhu studia intenzivně věnoval a zakončil ji státní závěrečnou zkouškou. Absolvent je vybaven polyvalentní předmětovou způsobilostí, která je náročná šíří a mnohostranností vzdělání jazykového, literárního, matematicko-přírodovědného, vlastivědného a múzického, včetně tělesné kultury. Je schopen integrovat obsah vzdělání, propojovat učivo různých vyučovacích předmětů a zprostředkovávat dětem základy celistvého obrazu světa. Absolvent je vybaven základními pedagogickými a psychodidaktickými kompetencemi k vyučování a výchově. Umí vytvářet příznivé podmínky pro učení, dokáže žáky motivovat, aktivizovat, vytvářet pozitivní emocionální a sociální klima ve třídě, řídit procesy žákova učení – zejm. je individualizovat z hlediska náročnosti, času, míry pomoci, stylů učení apod. Je schopen kvalitní partnerské komunikace nejen se žáky, ale i s rodiči, kolegy a dalšími sociálními partnery školy, dokáže s nimi spolupracovat při hledání vhodných cest a strategií k rozvoji dítěte i školy jako celku. Je vybaven základními dovednostmi pro práci s celou šíří dětské populace, to znamená i s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami. Je schopen teoretické reflexe vlastní učitelské činnosti, dovede prezentovat, vysvětlovat, argumentovat své pojetí vyučování. Je vybaven základními metodologickými dovednostmi, je schopen provádět akční výzkum. Tím je kvalifikován k pedagogickému pokusnictví a permanentní snaze o zkvalitnění učitelské práce. Orientuje se v hlavních vývojových trendech západoevropského školství, v problematice alternativních koncepcí vzdělávání a inovativních přístupů, v oblasti vzdělávací politiky a školské legislativy. Ovládá základy práce se současnou informační a komunikační technologií.

Reflektivní model učitelského vzdělávání

Východisky současného učitelského vzdělávání jsou: trend profesionalizace učitelství a učitelského vzdělávání, konstruktivistická koncepce vzdělávání a reflektivní model vzdělávání budoucích učitelů. Učitel-profesionál disponuje hloubkou profesního vědění a myšlení. Je pro něj rovněž přirozené stále se dál profesně rozvíjet.

V reflektivním modelu učitelského vzdělávání je kladen důraz na systematickou teoretickou a kritickou reflexi praktických zkušeností a na sebereflexi v roli učitele (s podporou videozáznamů, tvorby profesního portfolia, práce s evaluačním nástrojem Soubor kvalit studentovy práce na pedagogické praxi).

Jedním z podporovaných nástrojů, který rozvíjí reflektivitu studentů a integruje teorii a praxi v profesním učení studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ, je studentské pedagogické portfolio (profesní portfolio). Studenti se s ním seznamují již v 1. ročníku a v závěru studia se mohou rozhodnout pro obhajobu závěrečné verze tohoto portfolia u státní závěrečné zkoušky z pedagogiky. Studentské pracovní pedagogické portfolio – informační list ke stažení zde. Závěrečné pedagogické portfolio – viz oddíl Státní závěrečné zkoušky.

Kombinovaná forma studia

Kombinovaná forma studia má podobu přímé a nepřímé, distanční výuky. Přímá výuka probíhá formou hromadné blokové a průběžné výuky (přednášky, semináře, cvičení, praxe) a skupinových i individuálních konzultací. Distanční výuka probíhá formou řízeného samostatného studia v prostředí Moodle, jehož součástí jsou studijní opory, individuální úkoly, diskusní fóra apod. Studenti musejí počítat s tím, že kombinovaná forma studia klade na studenty zvýšené nároky na samostatné zajišťování pedagogické praxe tak, aby aktuálně nabývané praktické zkušenosti mohly být funkčně propojovány s teoretickými poznatky.

Výuka studentů kombinovaného studia učitelství pro 1. stupeň ZŠ bude v akademickém roce 2020/2121 v zimním semestu probíhat v těchto dnech:
Bloková výuka 1.-3.10.2020 (viz harmonogram akademického roku 2020/2021 http://wwwmod.pedf.cuni.cz/udeska/files/opatreni_dekana/23_2020_harmonogram_akademickeho_roku_2020-2021.pdf)
Průběžná výuka:
1. ročník – středa
2. ročník – pátek + sobota
3. ročník – pátek
4. ročník – středa
5. ročník – středa

Rozšiřující kvalifikační studium Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Studium je určeno k získání odborné kvalifikace učitelství pro 1.stupeň ZŠ v akreditovaném programu CŽV uskutečňovaném vysokou školou.