Zájemci o studiu

Pedagogika předškolního věku

Charakteristika studia

Cílem navazujícího magisterského studia oboru Pedagogika předškolního věku je připravit vysokoškolsky vzdělaného odborníka na širokospektrou oblast výchovy a vzdělávání dítěte předškolního věku, na koncepční, řídící, evaluační a inspekční práci.

Soustřeďuje se na rozšíření profesních kompetencí v rovině pedagogické, psychodidaktické, didakticko intervenční a řídící. Nabízí zaměření orientované na aktuální problematiku vědních disciplín, které by měly být integrativně propojeny s oborem pedagogika předškolního věku.

Dalším neméně důležitým cílem je umožnit absolventovi navázat na toto studium postgraduálním studijním programem doktorandského studia a završit touto nejvyšší formou vysokoškolského studia vzdělání v oboru pedagogika předškolního věku.

Těžiště studia je zaměřeno především na pedagogiku předškolního věku a na vědní obory a disciplíny s ní blízce související.

Důležitou složkou v koncepci studia jsou zaměření, která umožňují další profilaci studentů. Záměrem nabídky je upřesnit a konkretizovat oblasti, v nichž se bude moci absolvent oboru pedagogika předškolního věku uplatňovat. Nabídka zaměření je závislá na zájmu studentů a kapacitních možnostech jednotlivých kateder. Každoročně jsou otevírány pouze 2 zaměření z níže uvedené nabídky: speciální pedagogika, studium raného dětství, enviromentální výchova a školský management.

Profil absolventa

Absolvent magisterského studia oboru Pedagogika předškolního věku je plně kvalifikován pro pedagogickou, koncepční, řídící a evaluační práci zaměřenou na výchovu a vzdělávání dětí v předškolním období.

Uplatní se jako specialista v různých typech předškolních zařízeních, tzn. kromě běžných MŠ i v alternativních mateřských školách, v diagnosticko intervenčních zařízeních, v azylové péči, ve speciálních multikuturních intervencích, a to jak v pedagogické, tak v koncepční a řídící práci.

V rovině řízení a evaluace má jeho možné uplatnění podobu systémového řízení vzdělávací práce v oboru, řízení koncepční a intervenční práce a evaluace v pedagogických a inspekčních strukturách. Dále pak v poradenské práci sociálně pedagogických a speciálně pedagogických pracovišť zaměřených na děti předškolního věku a jejich rodiny.

Magisterské studium vytváří předpoklady pro návazné doktorandské studium a vědeckou práci ve stěžejních oblastech oboru pedagogika předškolního věku.