Zájemci o studium

Doktorské studium

Charakteristika programu

Doktorské studium v programu Pedagogika je koncipováno jako příprava vědeckých pracovníků schopných samostatnou tvůrčí činností přispívat k rozvíjení teorie a výzkumu v oblasti pedagogických věd. Hlavním cílem studia je prohloubit znalosti v oboru, zprostředkovat nejnovější domácí a zahraniční poznatky, výsledky výzkumů a trendy ve vzdělávací politice, kultivovat metodologické kompetence doktorandů. Obsahové zaměření studia poskytuje širší vědní rámec pro pedagogické badatelství a dává prostor pro hlubší poznání vybraných disciplín a jejich aktuálních témat. Těžištěm doktorského studia je disertační práce, která má charakter původního vědeckého díla a obohacuje poznatky ve zvolené oblasti v širším kontextu rozvoje oboru u nás i v zahraničí. Program Pedagogika je vystavěn na širokém humanitním a společenskovědním vzdělávacím základě (filosofie výchovy, sociologie výchovy, srovnávací pedagogika, obecná pedagogika, sociální pedagogika, vzdělávací politika). Velký důraz je kladen na důkladné osvojení kvalitativních a kvantitativních metod společenskovědního výzkumu. Profil absolventa

 

Profil absolventa

Absolvent studijního oboru pedagogika ovládá klíčové koncepty a teorie v oblasti pedagogických věd včetně metodologie pedagogiky, a to na úrovni hlubokých systematických znalostí a dále interdisciplinární znalosti příbuzných vědních disciplín (především psychologie, sociologie a filozofie), které dovede aplikovat v řešení teoretických a empirických problémů výchovy, vzdělávání a školství. Užívá  odbornou pedagogickou terminologii a terminologii příbuzných oborů. Je schopen kritického a interdisciplinárního myšlení a je kultivován na úrovni etických  zásad práce vědeckého pracovníka.

Absolvent je schopen vytvářet pedagogicko výzkumné projekty  včetně volby nástrojů k jejich zpracování. Ovládá základy kvantitativního a kvalitativního  pedagogického  výzkumu a nečiní mu obtíž jejich výsledky  objektivně vědecky interpretovat. Pracuje s různými informačními prameny, opírá se především  o originální zahraniční zdroje; odborně komunikuje minimálně v jednom cizím jazyce. Přispívá tak k rozvíjení teorie a výzkumu v oblasti pedagogických věd.

Absolvent je způsobilý pracovat v oblasti pedagogického výzkumu a vývoje. Je vybaven základními kompetencemi  pro práci vědeckého anebo pedagogického pracovníka na vysoké škole a v institucích pedagogického a oborově příbuzného zaměření. Absolvent studia je způsobilý pro koncepční činnost na  pedagogickém poli a je nasměrován k řešení vědeckovýzkumných  projektů na domácí i mezinárodní úrovni.

Nabízené tematické okruhy disertačních prací

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

  • Rozvoj počáteční čtenářské gramotnosti v multikulturní společnosti
  • Trendy rozvoje počáteční čtenářské gramotnosti a praxe českých (zahraničních) škol
  • Rozvoj počáteční čtenářské gramotnosti u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
  • Inovace kurikula primární školy v teorii a praxi českých (zahraničních) primárních škol.
  • Inkluzivní výchova a rozvoj počáteční gramotnosti

doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.

  • Práce učitelů s učebnicemi a jinými výukovými materiály
  • Hodnocení studentů učitelství

PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.

  • Dětství ve výchovném a vzdělávacím vztahu

Projekty disertačních prác

Na Katedře preprimární a primární pedagogiky mohou uchazeči o doktorské studium v programu Pedagogika projekty disertačních prác předem konzultovat s:

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

Doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.

Doc. PaedDr. Soňa Koťátková Ph.D.

Doc. PhDr. Jana Stará Ph.D. 

PhDr. Helena Hejlová, PhD.