LIDÉ NA KATEDŘE

doc. PhDr. Jana Stará Ph.D.

Základní údaje

Pozice

Vedoucí katedry preprimární a primární pedagogiky, docentka, Garantka Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (nová akreditace)

Kontakty:

Výsledek obrázku pro ikona domeček R224 

jana.stara@pedf.cuni.cz

221900182

  • vedoucí katedry.
  • role Tajemnice SIS pro doktorské studium
  • zástupování v roli Tajemnice SIS pro Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
  • koordinace prací pomvědů pro aktuální výzkumné potřeby katedry
  • koordinace spolupráce s ostatními katedrami a odbornými pracovišti PedF UK i s pracovišti mimo fakultu.
  • spolupráce se studentskou oborovou radou a studentskými spolky
  • spolupráce na řešení žádostí, stížností-ve spolupráci s garantkami vzdělávacích programů
  • vedení doktorandů

Odborná specializace

Didaktika 1. stupně ZŠ,  didaktika společenskovědního vzdělávání na 1. stupni ZŠ, globální vzdělávání, tvorba a užívání učebnic 

Účast na projektech 

PROGRES Q17: Příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu, 2017–2021 (členka Rady projektu, spolukoordinátorka tematické oblasti Teorie školy a učitelská profese, spoluřešitelka) 

Podpora pregraduálního vzdělávání na Pedagogické fakultě UK (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006965), 2018–2020 (manažerka klíčové aktivity K04: Rozvoj kompetencí studentů-budoucích učitelů propojováním teoretické a praktické výuky) 

Mezinárodní projekt Childrenś Identities and citizenship: Best Practice Guide (553177 – EEP – 1 – 2014 – 1 – UK – EPPJMO – NETWORK), 2015 – 2017, spoluřešitelka 

Erasmus+ Jean Monnet Network, Citizenship Education in the Context of European Values, 2021 – 2023
OPVVV – Inovace v pedagogice v prioritní ose, CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016390 – Školní neúspěšnost a efektivita pedagogických intervencí – spoluřešitelka, 2020 – 2022

GAČR GA15 – 19158S: Formativní hodnocení žáků prostřednictvím vzdělávacích cílů, 2015 – 2017, hl. řešitel K. Starý (spoluřešitelka) 

PRVOUK P15– Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání, 2012–2016 (spoluřešitelka) 

GA UK 242213 Prekoncepce a miskoncepce vybraných sociálně patologických jevů u žáků základních škol, 2013 – 2015, hl. řešitel J. Pivarč (spoluřešitelka) 

Výzkumný záměr MŠMT ČR Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání, 2007 – 2013 (spoluřešitelka) 

Vybrané publikace

Monotematicky zaměřené knihy, monografie

STARÁ, Jana. Práce učitelů s učebnicemi. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019. 1. 207 s. ISBN 978-80-7603-081-7.

STARÁ, Jana. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. 1 vyd. Praha: Národní institut pro další vzdělávání, 2016. 43 s. ISBN 978-80-86956-91-6. 

STARÝ, Karel – LAUFKOVÁ, Veronika – NOVOTNÁ, Kateřina – STARÁ, Jana – ŠŤASTNÝ, Vít – SVOBODOVÁ, Zuzana. Formativní hodnocení ve výuce. 1 vyd. Praha: Portál, 2016. Neuveden. 175 s. ISBN 978-80-262-1001-6.  

STARÁ, Jana. Plánování výuky. Úvod do plánování výuky. Práce se vzdělávacími cíli. 2009. 32 s. ISBN 978-80-7290-418-1. 

STARÁ, Jana. Slovní hodnocení na 1. stupni ZŠ. 1 vyd. Praha: Dr. Josef Raabe, 2006. 79 s. s. ISBN 80-86307-28-X.  

STARÁ, Jana. Výchova k demokratickému občanství v primární škole. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2004. 64 s. s. ISBN 80-7290-162-1.  

Odborné články v recenzovaných časopisech

STARÁ, Jana – STARÝ, Karel. Qualitative case study: Teaching citizenship through history education in primary schools. Citizenship Teaching and Learning, 2019, 14(1), 87-105. ISSN 1751-1917. DOI 10.1386/ctl.14.1.87_1.

STARÁ, Jana – STARÝ, Karel. Using learning objectives when teaching in Czech primary schools – fact or fiction?. The Journal of Elementary Education [online], 2019, 12(4), 229-248. ISSN 2350-4803. DOI 10.18690/rei.12.4.229-248.2019.

STARÁ, Jana – STARÝ, Karel. Výukové cíle v primárním vzdělávání aneb Cesta tam a zase zpátky. Pedagogika, 2018, 68 (2), 107-129. ISSN 0031-3815. DOI 10.14712/23362189.2017.1033. 

pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?attachment_id=11895&edmc=11895 

BRAVENÁ, Noemi – STARÁ, Jana. The Themes of global development as a challenge for contemporary education in the reflection of future teachers. Komunikacie [print], 2018, 20 (2), 101-108. ISSN (print version) 1335-4205. ISSN (online version) 2585-7878. 

PAVLASOVÁ, Lenka – STARÁ, Jana – VONDROVÁ, Naďa – NOVOTNÁ, Magdaléna – ROBOVÁ, Jarmila – ULIČNÁ, Klára. Výběrové zaměření pozornosti u studentů učitelství a povaha jejich interpretací. Pedagogika, 2018, 68 (1), 5-24. ISSN 0031-3815. DOI 10.14712/23362189.2017.625. 

STARÁ, Jana – CHVÁL, Martin – STARÝ, Karel. The role of textbooks in primary education. e-Pedagogium [print], 2017, Neuveden (IV), 60-69. ISSN 1213-7758.  

ULIČNÁ, Klára – STARÁ, Jana – NOVOTNÁ, Magdalena. Teacher in the eyes of future primary school teachers. In: Proceedings of the 14th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2017 (ERIE). Praha: Czech University ofLifeSciences Prague, 2017, s. 490-497. ISBN 978-80-213-2762-7. ISSN 2336-744X. 

STARÁ, Jana – STARÝ, Karel. Studie výuky dějepisného učiva na 1. stupni ZŠ. Pedagogická orientace, 2017, 27 (1), 6-29. ISSN 1211-4669. DOI 10.5817/PedOr2017-1-6.  

https://journals.muni.cz/pedor/article/view/6736  

STARÁ, Jana – KRČMÁŘOVÁ, Tereza. Užívání nových učebnicových materiálů učiteli 1. stupně ZŠ. Pedagogická orientace, 2014, 24 (1), 77-110. ISSN 1211-4669. DOI 10.5817/PedOr2014-1-77. 

STARÁ, Jana – KRČMÁŘOVÁ, Tereza. How teachers reflect on textbook materials and how they utilis ethem. IARTEM e – Journal, 2014, 6 (3), 67-87. ISSN 1837-2104. 

STARÁ, Jana. Příprava studentů učitelství na práci v inkluzivní třídě. e-Pedagogium [print], 2015, 2015 (1), 21-33. ISSN 1213-7758.  

STARÁ, Jana. Výzkumy souladu záměru vzdělávacích programů s jejich implementací. Pedagogika, 2011, 61 (3), 290-305. ISSN 0031-3815. 

VÁLKOVÁ, Jana. Český a americký způsob vzdělávacích cílů a obsahu vzdělávání. Pedagogika, 1999, 49 (3), 236-249. ISSN 3330-3815. 

VÁLKOVÁ, Jana. Společenskovědní učení v primárním a nižším sekundárním vzdělávání – srovnání českého a amerického zamýšleného kurikula. Pedagogická orientace, 1999, (1), 69-86. ISSN 1211-4669. 

Stará, J., Wildová, R. The Teaching Profession from the Perspective of Novice Primary School Teachers – Responsibility and Joy. Pedagogika, 2020, 70(4), 614-639

Kapitoly v monografiích

STARÁ, Jana. Výchova k demokratickému občanství. In: Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál, 2005, ISBN 80-7178-942-9.  

STARÁ, Jana. Jak předcházet rušivému chování ve třídě a jak jej řešit?. In: Pedagogika ve škole. Praha: Portál, s.r.o., 2008, ISBN 978-80-7367-511-0. http://www.ucitelske-listy.cz/2009/09/jana-stara-jak-predchazet-rusivemu.html 

DVOŘÁK, Dominik – DVOŘÁKOVÁ, Michaela – STARÁ, Jana. Design based research – výzkum učebnic prováděný jejich tvůrci. In: Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2008, Pedagogický výzkum v teorii a praxi 1, ISBN 978-80-7315-174-4. 

STARÁ, Jana – DVOŘÁKOVÁ, Michaela – DVOŘÁK, Dominik. Design based research (DBR) a tři učitelé: setkání záměru inovace a reality implementace. In: KRYKORKOVÁ, Hana – VÁŇOVÁ, Růžena. Učitel v současné škole. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2010, neuveden, s. 203-218. ISBN 978-80-7308-301-4.  

STARÁ, Jana. Od fikce k realitě. In: SLAVÍK, Jan – STARÁ, Jana – ULIČNÁ, Klára – NAJVAR, Petr. Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, Pedagogický výzkum v teorii a praxi, s. 309-323. ISBN 978-80-210-8758-3. http://didacticaviva.ped.muni.cz/data_PDF/kazuistiky/Stara.pdf 

VÁLKOVÁ, Jana – KALOUS, Jaroslav. The Changing Face of Civic Education in the Czech Republic. In: Civic Education Across Countries: Twenty  four National Case Studies from the IEA Civic Education Project. 1 vyd. Amsterdam: IEA, EburonPublishers, 1999, s. 179-203. ISBN 90-51666-71-3. 

Učebnice a metodické materiály

DVOŘÁKOVÁ, Michaela, Jana STARÁ a Radka PIŠTOROVÁ. Prvouka: vzdělávací oblast člověk a jeho svět : pro 1. ročník základní školy. Ilustroval Andrea POPPROVÁ, ilustroval Alžběta GÖBELOVÁ. Plzeň: Fraus, 2018. ISBN 978-80-7489-406-0. 

DVOŘÁKOVÁ, Michaela – STARÁ, Jana. Prvouka – učebnice pro 1. ročník základní školy. 1 vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2007. 84 s. s. ISBN 978-80-7238-645-1.  

DVOŘÁKOVÁ, Michaela – STARÁ, Jana – DVOŘÁK, Dominik. Prvouka pro 2. ročník ZŠ, příručka pro učitele. 2009.  

STARÁ, Jana – DVOŘÁKOVÁ, Michaela – FRÝZOVÁ, Iva. Prvouka pro 3. ročník ZŠUčebnice. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2009. Neuveden. 80 s. ISBN 978-80-7238-870-7.  

STARÁ, Jana – DVOŘÁKOVÁ, Michaela – FRÝZOVÁ, Iva. Prvouka pro 3. ročník ZŠ. Příručka učitele.. 1 vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2010. Neuveden. 124 s. ISBN 978-80-7238-872-1.  

DVOŘÁKOVÁ, Michaela – STARÁ, Jana – STRAŠÁK, Zdeněk. Společnost. Člověk a jeho svět. Učebnice pro 4. ročník ZŠ. 1 vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2010. Neuveden. 88 s. ISBN 978-80-7238-944-5.  

DVOŘÁKOVÁ, Michaela – STARÁ, Jana – STRAŠÁK, Zdeněk. Společnost. Člověk a jeho svět. Učebnice pro 5. ročník ZŠ. 1 vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2011. Neuveden. 84 s. ISBN 978-80-7238-973-5.  

KARGEROVÁ, Jana – STARÁ, Jana – HORÁČKOVÁ, Klára. Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků z důvodu sociálního znevýhodnění. První stupeň ZŠ. 1 vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. Ostatní odborné publikace. 143 s. ISBN 978-80-244-4499-4.  

DVOŘÁKOVÁ, Michaela – STARÁ, Jana – MATOUŠEK, Oldřich. Základy demokracie – Spravedlnost : Učebnice pro 4.-6. ročník základní školy. 1 vyd. Praha: TRITON, 2006. 100 s. s. ISBN 80-7254-881-6.  

STARÁ, JanaZáklady demokracie – Pravomoc. 1 vyd. Praha: Triton, 2005. 94 s. s. ISBN 80-7254-654-6.  

STARÁ, Jana. Budování vrstevnických vztahů. Příručka pro učitele. 1 vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2004. 88 s. s. ISBN 80-7311-045-1.  

STARÁ, Jana – MICHALOVÁ, Zdeňka. Učení službou. Příručka pro učitele. 1 vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2004. 41 s. s. ISBN 80-7311-047-5.  

STARÁ, Jana – STARÝ, Karel. Průvodce programem Připraveni pro život. 1 vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2004. 70 s. s. ISBN 80-7311-042-0.  

STARÝ, Karel – MATOUŠEK, Oldřich – STARÁ, Jana. Základy demokracie: Soukromí. 1 vyd. Praha: Triton, 2006. 74 s. s. ISBN 80-7254-879-4. 

VÁLKOVÁ, Jana – MATOUŠEK, Oldřich – BLOUDKOVÁ, Michaela. Základy demokracie. Odpovědnost. 1 vyd. Praha: TRITON, 2001. 122 s. s. ISBN 80-7254-224-9.