informace o vědecké činnosti

Věda a projekty

Vědecká orientace katedry

Katedra preprimární a primární pedagogiky má významnou tradici v oblasti výzkumu a vývoje proměn primárního vzdělávání. Měla zásadní roli v procesu transformace českého školství od počátku devadesátých let 20. století, a to jak v rovině teoretické a koncepční, expertizní, tak také v rovině konkrétní pomoci školní praxi. Katedra se orientuje v prvé řadě na teoretickou a badatelskou práci v oblasti výchovy a vzdělávání dětí předškolního a mladšího školního věku. V současné době se zaměřuje na hledání rovnováhy mezi ontodidaktickou a psychodidaktickou perspektivou v oblasti vzdělávání žáků. Další významné výzkumné aktivity jsou orientované na rozvoj gramotností v předškolním a raném školním věku, možnosti výchovy a vzdělávání dětí od dvou let, na efektivitu předškolní přípravy. Významnou výzkumnou prioritou katedry je výzkum učitelské profese a jejích proměn a profesního rozvoje učitelů. Záměrem výzkumu přípravného vzdělávání učitelů je hledání cest k efektivním inovacím v přípravě učitelů. Katedra se podílí na výzkumech zohledňujících i obecně i oborově didaktické přístupy, další výzkumy zkoumají efektivitu evaluačních nástrojů k hodnocení profesních kompetencí studentů v průběhu i závěru studia. Další oblastí zájmu katedry je zkoumání vzdělávání a učitelské profese v historicko-srovnávací perspektivě. Katedra zajišťuje rigorózní řízení (PhDr.) a podílí se na výuce v doktorském programu oboru Pedagogika (Ph.D.).

Katedra preprimární a primární pedagogiky má uzavřeno více než 45 smluv s partnerskými organizacemi v rámci programu ERASMUS + – studentské a učitelské mobility. Vyučuje zahraniční studenty a dlouhodobě spolupracuje na řadě mezinárodních výzkumů a projektů. Řešené projekty se zaměřují na problematiku

Zapojení katedry do významných mezinárodních projektů

 • Jean Monnet Network: Citizenship Education in the Context of European Values – The Educational Aspect
 • ERAMUS+ Learning by Doing Attainment of Basic Competences in ECEC (ABC for kindergartens) (2020-2023)
 • ERAMUS+  WE Learn and COMmunicate Ensemble (WELCOME) (2016-2019)
 • ERAMUS+ Qualimentary – Qualitätsentwicklungsprozesse in elementaren Bildungs- und Betreuungseinrichtungen implementieren (2019-2021)
 • SEEPRO-R – Workforce Profiles in Systems of Early Childhood Education and Care in Europe (2015-2017
 • SEEPRO-R3 – Workforce Profiles in Systems of Early Childhood Education and Care in Europe (2019-2023)

Zapojení pracovníků katedry do významných mezinárodních projektů

 • ATEE (Association for Teacher Education in Europe)
 • Deutsche Comenius Gesselschaft
 • EC -expertní skupina pro primární a preprimární vzdělávání
 • EERA – European Educational Research Association
 • Children’s Identity & Citizenship European Association (CiCea)
 • IARTEM- Int. Association for Research on Textbooks and Educational Media
 • IDEA Austria
 • International Standing Conference for History of Education
 • IRA (International Reading Association)
 • ISSA – International Step by Step
 • OMEP (Organisation mondiale pour l’éducation préscolaire)
 • Unie Comenius
 • Unima (Union de la marionete) 

Zapojení pracovníků katedry

do vědeckých aktivit

Cooperatio, Progres Q 17, TAČR, Gramotnost a vzdělávání

Pracovníci katedry jsou významně zastoupeni v řešení projektu Progres Q17, především v tematické oblasti: Teorie školy a učitelská profese (pedeutologie) a Gramotnost a vzdělávání.

TAČR: Analýza a podpora  rozvoje kompetencí dětí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví Registrační číslprojektu: TL03000213 2020 – 2022. Partner v projektu: Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Významné vědecké výstupy

v letech 2017 – 2020

BRAVENÁ, Noemi – STARÁ, Jana. The themes of global development as a challenge for contemporary education in the reflection of future teachers. Komunikacie, 2018, 20 (1A), 101-108. ISSN 1335-4205.

CHVÁL, Martin – KROPÁČKOVÁ, Jana. Sociální dovednosti předškolních dětí a jejich vliv na odklad povinné školní docházky a dosahovaný školní úspěch na konci. Orbis scholae, 2017, 11 (2), ISSN 1802-4637.

FELCMANOVÁ, Lenka, KROPÁČKOVÁ, Jana, RONKOVÁ, Jolana, SLEZÁKOVÁ, Jana a WILDOVÁ, Radka. Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání. 2019, 3 (2), 167—187. ISSN 2533-7882.
HOBLÍKOVÁ, Žaneta a Jana KROPÁČKOVÁ. Zjišťování názoru dítěte v soudním řízení – mezioborová studie. Právník.  Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha, 2019, 158 (10), 951-970. ISSN 0231-6625.

HORSKÁ, Petra. Výukové cíle muzejní edukace: prostředek rozvoje funkční spolupráce školy a muzea. [Praha]: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019, s. 202. ISBN 978-80-7603-019-0.

LOUDOVÁ STRALCZYNSKÁ, Barbora. „Frühpädagogisches Personal – Länderbericht Tschechische Republik“. In Personalprofile in Systemen der frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung in Europa, herausgegeben von I. Schreyer und P. Oberhuemer, 2017. Dostupné z: www.seepro.eu\Laenderberichte\.

JANÍK, Tomáš – WILDOVÁ, Radka – ULIČNÁ, Klára. Adaptační období pro začínající učitele: zahraniční přístupy a návrhy řešení. Pedagogika, 2017, 67 (1), 4-26. ISSN 0031-3815.

OPRAVILOVÁ, Eva – UHLÍŘOVÁ, Jana.  Příběhy české mateřské školy. Vývoj a proměny předškolní výchovy (1. díl do roku 1948). 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017, 216 s. ISBN 978-80-7290-945-2.

RYBÁROVÁ, Eva. Efektivní způsoby výuky čtení v cizím jazyce. Cizí jazyky, 2019, 62 (1), 5-12. ISSN 1210-0811.

Koželuhová, E., Loudová Stralzcynská, B., & Lipnická, M. (2020).  Planning educational content in school curriculum documents: examples of  current practice from pre-schools in the Czech Republic and Slovakia. Pedagogika, 70(4), s.563-586.

STARÁ, Jana. Práce učitelů s učebnicemi. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019. s. 207. ISBN 978-80-7603-081-7.

STARÁ, Jana – STARÝ, Karel. Qualitative case study: Teaching citizenship through history education in primary schools. Citizenship Teaching and Learning, 2019, 14 (1), 87-105. ISSN 1751-1917. DOI 10.1386/ctl.14.1.87_1.

STARÁ, Jana – STARÝ, Karel. Výukové cíle v primárním vzdělávání aneb Cesta tam a zase zpátky. Pedagogika, 2018, 68 (2), 107-129. ISSN 0031-3815. DOI 10.14712/23362189.2017.1033.

STARÁ, Jana – STARÝ, Karel. Studie výuky dějepisného učiva na 1. stupni ZŠ. Pedagogická orientace, 2017, 27 (1), 6-29. ISSN 1211-4669. DOI 10.5817/PedOr2017-1-6.

STARÁ, Jana – CHVÁL, Martin – STARÝ, Karel. The role of textbooks in primary education. e-Pedagogium [print], 2017, Neuveden (IV), 60-69. ISSN 1213-7758.

TOMKOVÁ, Anna. Portfolio v perspektivě reflektivně pojatého vzdělávání učitelů. 1 vyd. Praha: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, 2018, 315 s. neuvedeno. ISBN 978-80-7290-982-7.