Zájemci o studim

Učitelství pro I. stupeň

Charakteristika studijního programu:

Cílem studia je připravit motivované, samostatné a angažované učitele pro 1. stupeň ZŠ. Vybavit je, vzhledem ke specifice oboru, širokým spektrem klíčových profesních znalostí, dovedností a kompetencí nezbytných pro profesionální vstup do profese, řízení učebních procesů žáků v podmínkách společného vzdělávání, týmovou práci a pro jejich další profesní rozvoj. Cílem je vést studenty k reflektivnímu, badatelskému přístupu k učitelské profesi a ke každodenní pedagogické praxi.

Těžiště studia leží v pedagogicko-psychologické a oborově didaktické složce přípravy včetně gradačního systému reflektovaných pedagogických praxí. Učební plán zahrnuje také předměty, které poskytují odborný základ širokého spektra jednotlivých vyučovacích předmětů na 1. stupni základní školy. Studenti mají ve studijním programu v souladu s rámcovými požadavky prostor pro tvorbu závěrečné práce, která má teoretickou a empirickou část.

Důležitou složkou studia je volba hlubšího zaměření studenta na jednu z výchov nebo cizí jazyk. Toto zaměření je tvořeno strukturovaným souborem provázaných studijních předmětů, které umožní studentům individuální profilaci a hlubší studium ve zvolené oblasti. Studium zvoleného zaměření je zakončeno státní závěrečnou zkouškou.

Uchazeč o přijetí do magisterského studia oboru Učitelství pro 1. st. ZŠ by měl být připraven na specifikum tohoto studia, orientovaného mimo jiné na výchovy. Při přijímacím řízení uchazeč sice neabsolvuje talentové zkoušky z hudební, tělesné, výtvarné výchovy, avšak v případě přijetí by měl počítat s faktem, že tyto disciplíny, vyžadující speciální dovednosti, bude v rámci své profesní přípravy studovat. Mimo jiné bude muset v rámci studia hudební výchovy zvládnout základy hry na klavír.

Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

Studijní program je od roku 2019/2020 uskutečňován bez specializace.

Profil absolventa

Absolvent získal profesní kompetence (znalosti, dovednosti, postoje, zkušenosti), které ho opravňují ke kvalifikovanému vykonávání učitelské profese na 1. stupni základních škol. Je vybaven hlubšímu znalostmi a dovednostmi v jedné specializaci, které se v průběhu studia intenzivně věnoval a zakončil ji státní závěrečnou zkouškou. Absolvent je vybaven polyvalentní předmětovou způsobilostí, která je náročná šíří a mnohostranností vzdělání jazykového, literárního, matematicko-přírodovědného, vlastivědného a múzického, včetně tělesné kultury. Je schopen integrovat obsah vzdělání, propojovat učivo různých vyučovacích předmětů a zprostředkovávat dětem základy celistvého obrazu světa. Absolvent je vybaven základními pedagogickými a psychodidaktickými kompetencemi k vyučování a výchově. Umí vytvářet příznivé podmínky pro učení, dokáže žáky motivovat, aktivizovat, vytvářet pozitivní emocionální a sociální klima ve třídě, řídit procesy žákova učení – zejm. je individualizovat z hlediska náročnosti, času, míry pomoci, stylů učení apod. Je schopen kvalitní partnerské komunikace nejen se žáky, ale i s rodiči, kolegy a dalšími sociálními partnery školy, dokáže s nimi spolupracovat při hledání vhodných cest a strategií k rozvoji dítěte i školy jako celku. Je vybaven základními dovednostmi pro práci s celou šíří dětské populace, to znamená i s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami. Je schopen teoretické reflexe vlastní učitelské činnosti, dovede prezentovat, vysvětlovat, argumentovat své pojetí vyučování. Je vybaven základními metodologickými dovednostmi, je schopen provádět akční výzkum. Tím je kvalifikován k pedagogickému pokusnictví a permanentní snaze o zkvalitnění učitelské práce. Orientuje se v hlavních vývojových trendech západoevropského školství, v problematice alternativních koncepcí vzdělávání a inovativních přístupů, v oblasti vzdělávací politiky a školské legislativy. Ovládá základy práce se současnou informační a komunikační technologií.

Kombinovaná forma studia

Kombinovaná forma studia má podobu přímé a nepřímé, distanční výuky. Přímá výuka probíhá formou hromadné výuky organizované blokově (přednášky, semináře a cvičení) a  skupinových i individuálních konzultací. Distanční forma probíhá formou řízeného samostatného studia. Řízení je realizováno prostřednictvím elektronické pošty, internetu (sylaby kurzů, požadavky, soubory úkolů, texty přednášek, zajímavé materiály – výzkumy, dokumenty vzdělávací politiky apod. umístěných na webových stránkách katedry) a poskytnutých studijních opor. Kontrola samostatného studia má podobu hodnotících komentářů k vypracovaným úkolům – eseje, reflexní deník, učitelské portfolio apod.

Obecné a fakultní informace k přijímacímu řízení:

Obecné a fakultní informace k přijímacímu řízení na PedF UK (termíny, poplatky, náležitosti přihlášky, otevírané obory apod.) viz zde.

Kompletní informace k podmínkám přijímacího řízení na magisterský studijní program Učitelství pro 1. stupeň základní školy, prezenční forma viz zde.

Kompletní informace k podmínkám přijímacího řízení na magisterský studijní program Učitelství pro 1. stupeň základní školy, kombinovaná forma viz zde.

Modelový test

Přijímací zkouška je jednokolová a tvoří ji písemný test, který vychází výhradně z doporučených odborných publikací. Kromě poznatkových otázek text zahrnuje i schopnost porozumět odbornému textu a interpretovat ho v kontextu didaktických (pedagogických) situací. Část testových otázek je formulována v anglickém jazyce a ověřuje porozumění jednoduchému odbornému textu.

Za každou úspěšně zodpovězenou otázku je přidělen 1 bod. Test má 50 otázek. Celkem max. 50 b.

Model přijímacího testu

Publikace je možné získat v knihovnách. Knihovny jsou v současné době sice  „zavřené“, ale většina z nich umožňuje knihy si elektronicky objednat  a následně si je fyzicky někde vyzvednout.
Pokud zvolená knihovna žádanou knihu nemá, je možné si ji v této knihovně objednat prostřednictvím tzv. meziknihovní služby. Zvolená knihovna jim pak tuto knihu opět zajistí. K tomu je potřeba registrace čtenáře, tu však asi uchazeči většinou již mají, nebo je možné si ji udělat online. Dostupnost knih je možné zjistit na adrese https://www.caslin.cz/ nebo https://www.knihovny.cz/
Knihy je možné také získat tak, že je na objednávku NK vytiskne. (Fischer: 180 str.x 2 Kč = 360,- Kč, Kyriacou: 156 str. x 2 = 312,- Kč) Odkaz: https://www.nkp.cz/sluzby/formulare/kramerius-objednavka