Zájemci o studiuM

Učitelství pro mateřské školy

Charakteristika studia

Tříleté bakalářské studium je zaměřené na kvalifikační přípravu učitelů mateřských škol a jeho studijní plán je naplněn povinnými, povinně volitelnými a volitelnými předměty uspořádanými v příslušných modulech a v teoretickém, praktickém a didaktickém pojetí. Základem jsou teoretické předměty předškolní pedagogika, ontogenetická psychologie a disciplíny a témata vázající se k nim.
Další obsáhlou oblastí pro studium jsou specializační moduly, ze kterých si student volí v prvním semestru jednu specializaci, tu studuje prohloubeně a ostatním se věnuje v určitém základním rozsahu. Jde o volbu z těchto specializací:  hudební výchova, tělesná výchova, výtvarná výchova a dramatická výchova. Ve studiu jsou zahrnuty i základy speciální pedagogiky, didaktika matematické a čtenářské gramotnosti apod. Dostatečný časový rozsah je věnován praxi v mateřských školách různého typu a v návaznosti i seminářům, které z praxe vycházejí. Studium je zakončeno obhajobou bakalářské práce, státní závěrečnou zkouškou z pedagogiky předškolního věku, z psychologie dítěte a z vybrané specializace, které se student po dobu celého studia věnoval.

Profil absolventa

Absolvent prokazuje teoretickou i praktickou způsobilost pro kvalifikaci učitele mateřských škol a dalších předškolních zařízení v souladu s evropskými kompetencemi pro předškolní vzdělávání. Je kompetentní vykonávat i nadstandardní zájmové aktivity pro děti předškolního věku