Učitelství pro mateřské školy (Bc.)

Charakteristika studijního programu

Tříleté bakalářské studium je zaměřené na kvalifikační přípravu učitelů mateřských škol a jeho studijní plán je naplněn povinnými, povinně volitelnými a volitelnými předměty uspořádanými v příslušných modulech a v teoretickém, praktickém a didaktickém pojetí. Základem jsou teoretické předměty předškolní pedagogika, ontogenetická psychologie a disciplíny a témata vázající se k nim.

Další obsáhlou oblastí pro studium jsou specializační moduly, ze kterých si student volí v prvním semestru jednu specializaci, tu studuje prohloubeně a ostatním se věnuje v určitém základním rozsahu. Jde o volbu z těchto specializací: hudební výchova, tělesná výchova, výtvarná výchova a dramatická výchova. Ve studiu jsou zahrnuty i základy speciální pedagogiky, didaktika matematické a čtenářské gramotnosti apod. Dostatečný časový rozsah je věnován praxi v mateřských školách a předškolních zařízeních různého typu a v návaznosti i seminářům, které z praxe vycházejí. Studium je zakončeno obhajobou bakalářské práce, státní závěrečnou zkouškou z pedagogiky předškolního věku, z psychologie dítěte a z vybrané specializace, které se student po dobu celého studia věnoval.

Profil absolventa

Absolvent prokazuje teoretickou i praktickou způsobilost pro kvalifikaci učitele mateřských škol a dalších předškolních zařízení v souladu s evropskými kompetencemi pro předškolní vzdělávání (ISCED 01 a 02). Je kompetentní vykonávat i nadstandardní zájmové aktivity pro děti předškolního věku.

Specializace dramatická výchova

Charakteristika

Dramatická výchova je jedním z nejkomplexnějších oborů estetické výchovy. Využívá prostředků a postupů dramatického umění při práci s obsahy různé povahy – zejména s takovými, které se vztahují k oblasti lidských vztahů, jednání. Jde o systém sociálně-uměleckého učení dětí, jehož cílem je jednak estetická kultivace a získávání divadelních dovedností, jednak rozvoj osobnosti a prosociálního chování. Podstatou dramatické výchovy je proces učení především přímým prožitkem a vlastní zkušeností v jednání, zejména ve hře v roli ve světě fikce. Vede k celkové kultivaci svěřence, k hlubšímu chápání člověka, jeho jednání, světa lidských vztahů, situací, příběhů, k rozvíjení jeho tvořivosti a empatie, k prohlubování jeho schopnosti komunikovat, spolupracovat ve skupině, k získávání dovedností vyjadřovat se slovem i pohybem.

Koncepce výuky

Koncepce výuky specializace Dramatická výchova je jednou z nejpropracovanějších v kontextu pedagogických fakult. Studium je realizováno provázanými a navazujícími kurzy, v nichž student získává zkušenosti s procesem dramatické výchovy. Akcent je kladen zejména na proces dramatické výchovy předškolního a mladšího školního věku, v případě vzdělávání pedagogů předškolní výchovy na uplatnění dovedností a znalostí při řízené činnosti v MŠ, při plánování projektů s dětmi předškolního věku, na zapojení dramatické výchovy do umělecké výchovy v kontextu MŠ. Od získávání vlastních zkušeností přecházejí studenti k projektování a realizaci vlastních dramaticko-výchovných bloků, a to jak se skupinou vrstevníků v rámci kurzu, tak i se skupinou dětí mateřské školy. Studium specializace je provázeno praxí – náslechovou v prvním ročníku studia specializace a vlastním vedením procesu dramatické výchovy v závěrečném ročníku studia. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou

Při studiu specializace dramatická výchova se studenti seznamují s různými podobami procesu dramatické výchovy – s průpravnými hrami a komponovanými tematickými herními celky, s improvizacemi, dramatickou hrou, rozsáhlými herními celky založenými na dramatické hře, hře v roli, se strukturovaným dramatem, divadlem – fórum, přednesem, inscenační prací s dětmi a cestami k rozvoji dětského diváctví. Děje se tak zejména prostřednictvím reflexe vlastní zkušenosti z činnostně pojaté výuky jednotlivých kurzů. Studium povinných kurzů je doplněno nabídkou různých dílen, seminářů, workshopů, které se zaměřují zejména na rozvoj kompetencí studentů v oblasti divadla a dramatických umění. Studenti tak mají možnost seznámit se i s jinými způsoby práce a dalšími inspirativními osobnostmi.

Studium specializace dramatická výchova je v rámci studia učitelství pro MŠ zaměřeno zejména na rozvoj kompetencí studentů v oblasti vedení umělecko-edukačního procesu s dětmi – studenti jsou rozvíjeni v herních a hereckých dovednostech, v oblasti interpretace uměleckého textu, v dovednosti plánovat a realizovat proces dramatické výchovy s konkrétní skupinou, získávají základní znalosti z teorie oboru. Důraz je kladen na rozvoj kompetencí souvisejících se specifickými rolemi pedagoga v kreativním procesu. Pedagog v takto pojatém procesu motivuje děti k vlastní aktivitě, tvorbě a její reflexi, respektuje žákovu tvorbu, je citlivý k jednotlivému dítěti a vědomě vytváří prosociální skupinové vazby, stává se spoluhráčem či spolutvůrcem, je schopen uplatnit postupy dramatických umění v edukačním procesu, pracovat s metodami navozování fikce prostřednictvím divadelních prostředků, využívat různé prostředky pro zpřítomnění fikce v herních činnostech a vést děti k reflektování zkušeností jako důležité cesty k tvorbě postojů a hodnot.