Podmínky a požadavky pro individuální plnění:

SOUVISLÉ PEDAGOGICKÉ PRAXE I. a II.

Podmínky a požadavky pro individuální plnění:

SOUVISLÉ PEDAGOGICKÉ PRAXE I. ZS 2021

Studenti/ky žádající o plnění souvislé praxe I. v zimním semestru ve třídě musí splňovat následující podmínky:

 • učí jako třídní učitel na 1. stupni ZŠ nebo alespoň jako učitel/ka hlavních předmětů (včetně matematiky a českého jazyka na 1. stupni ZŠ) ve výši minimálně 16 hodin týdně po dobu delší než 2 měsíce
 • v případě, že jsou zaměstnaní na škole jako asistenti – tedy samostatně neučí, – platí tento další požadavek: student/ka bude po dobu 14 dní učit (ne asistovat) v rozsahu 2 hodiny denně v jedné třídě, v ostatních hodinách se věnuje náslechům. K těmto hodinám odevzdá přípravy a reflexe k nim. Tedy tímto se rozšiřuje bod, který se týká odevzdání pěti vzorových příprav.

Požadavky pro individuální plnění praxe jsou dále stanoveny následovně:

Vytvořte portfolio z praxe, které bude obsahovat následující úkoly. Plnění úkolů by mělo vycházet z konkrétních podmínek a specifik dané školy, proto jej vždy konzultujte jak s učiteli vaší školy, tak s vedoucím praxe z fakulty.

 • Formulace profesní výzvy před vstupem na praxi.

Na základě přiloženého pracovního listu formulujte a v závěru praxe vyhodnoťte svou profesní výzvu pro období souvislé pedagogické praxe I. (Příloha 1 – profesní výzva/formulář)

 • 4 zápisy z hospitačních rozhovorů (váš „vedoucí“ učitel na vybrané škole bude hospitovat alespoň ve čtyřech vámi vedených hodinách a pak s vámi o hodinách bude vést hospitační rozhovory). Budete dokládat podrobnými zápisy těchto rozhovorů (můžete je vyhotovit sám/sama) a podpisem hospitujícího učitele/ky. V příloze jsou k dispozici pozorovací archy, které mohou učitelé pro hospitaci využít, pokud nebudou preferovat interní hospitační archy vybrané školy. (Příloha 2 – hospitační archy)

 • 5 vzorových příprav na hodinu a jejich podrobné reflexe. Zastoupené budou tyto předměty: matematika, český jazyk a literatura, člověk a jeho svět, předmět odpovídající vaší specializaci. V příloze jsou formulované požadavky na přípravu vyučovacích hodin a také ukázka přípravy. (Příloha 3 – požadavky na přípravu vyučovacích hodin včetně ukázek příprav studentek)

 • 3 videonahrávky celých vámi vedených hodin. K videonahrávkám je nutno zpracovat podrobnou přípravu a reflexi. (Může se jednat o vzorové přípravy).

 • 2 zápisy z náslechů u kolegů/kolegyň z hodin, které jste neměly možnost ve své třídě odučit (například – pokud neučíte tělocvik ve vaší třídě, nebo cizí jazyk).

Pozor, pro splnění bodů týkající se videonahrávek budete muset vybrat informované souhlasy od rodičů žáka. Informujte se u vedení školy, aby vše bylo v pořádku ze strany školy.

Bude přísně posouzeno spolupracujícím učitelem z fakultní školy (toho domlouvá váš vedoucí VŠ učitel) a vedoucím VŠ učitelem, zda vámi zaslané materiály dokládají tyto vaše kompetence.

Samozřejmě dále předkládáte k nahlédnutí k zápočtu: pedagogický deník (kromě dalších příprav a reflexí sem ještě patří zpracovaná očekávání, údaje o třídě, žácích, náslechy, výukové materiály).

 • Povinná je také účast na Semináři k souvislé pedagogické praxi I. – dle dohody s vaším VŠ učitelem – vedoucím praxe. Dále dokládáte písemně zpracované sebehodnocení v rámci dokumentu Soubor profesních kvalit studenta na pedagogické praxi (viz Soubor kvalit studentovy práce na pedagogické praxi – dostupné na webových stránkách katedry primární a preprimární pedagogiky) a příznivé písemné hodnocení studenta/studentky fakultním a vysokoškolským učitelem (na základě videonahrávek a písemných materiálů). Pro povolení individuálního plnění souvislé praxe je nutné také potvrzení od školy, že jste na ní zaměstnán/a v jaké pozici a v jakém rozsahu. Toto potvrzení doručte garantce předmětu dr. Janě Poche Kargerové alespoň jeden týden před začátkem zápisu do zimního semestru. Pokud budete mít zájem o plnění souvisle pg. praxe II. v letním semestru také touto formou, ozvete se garantce tohoto předmětu dr. Janě Poche Kargerové, požadavky (podobné jako pro praxi I) vám budou sděleny před zápisem do letního semestru.

Jana Stará a Jana Poche Kargerová

Podmínky a požadavky pro individuální plnění:

SOUVISLÉ PEDAGOGICKÉ PRAXE II.

Podmínky a požadavky pro individuální plnění SOUVISLÉ PEDAGOGICKÉ PRAXE II.

https://pages.pedf.cuni.cz/spp/files/2021/01/harmonogram-praxi-20_21.pdf

 

Studenti/ky žádající o plnění souvislé praxe II. v letním semestru ve třídě musí splňovat následující podmínky:

 1. učí jako třídní učitel na 1. stupni ZŠ nebo alespoň jako učitel/ka hlavních předmětů (včetně matematiky a českého jazyka na 1. stupni ZŠ) ve výši minimálně 16 hodin týdně po dobu delší než 2 měsíce
 2. v případě, že jsou zaměstnaní na škole jako asistenti – tedy samostatně neučí – platí tento další požadavek: student/ka bude po dobu 14 dní učit (ne asistovat) v rozsahu 2 hodiny denně v jedné třídě, v ostatních hodinách se věnuje náslechům. K těmto hodinám odevzdá přípravy a reflexe k nim. Tedy tímto se rozšiřuje bod, který se týká odevzdání pěti vzorových příprav.

Požadavky pro individuální plnění praxe jsou dále stanoveny následovně:

Vytvořte portfolio z praxe, které bude obsahovat následující úkoly. Plnění úkolů by mělo vycházet z konkrétních podmínek a specifik dané školy, proto jej vždy konzultujte jak s učiteli vaší školy, tak s vedoucím praxe z fakulty.

 

 • Formulace PROFESNÍ VÝZVY před vstupem na praxi.

Na základě přiloženého pracovního listu formulujte a v závěru praxe vyhodnoťte svou profesní výzvu pro období souvislé pedagogické praxe II.

(Příloha 1. – Profesní výzva/formulář, Příloha 2. Hospitační arch zaměřený na sledování profesní výzvy studenta/tky)

 

 • Čtyři vzorové PŘÍPRAVY na hodinu (zastoupené budou tyto předměty: matematika, český jazyk a literatura, člověk a jeho svět, předmět odpovídající vaší specializaci)  a jejich podrobné reflexe. Pro reflexi lze využít  model vybraného reflektivního cyklu (například: „The experiential learning cycle“ Do – recall – reflect – conclude – prepare nebo reflektivní cyklus dle Kortagena). V příloze jsou formulované požadavky na přípravu vyučovacích hodin a také ukázka přípravy. (Příloha 4. – požadavky na přípravu vyučovacích hodin včetně ukázky a ukázka reflexe dle Kortagena)
 • Videonahrávka (ideálně sestřih) vámi vedené hodiny, kde dokladujete práci s cíli (sdělení cílů hodiny žákům, dosažení cíle na konci hodiny (důkaz o učení žáků). K videonahrávce je nutno zpracovat podrobnou přípravu a reflexi. (Může se jednat o jednu ze vzorových příprav.) Bude zkoumáno dosažení vaší kompetence v oblasti Plánování výuky (viz Soubor kvalit studentovy práce na pedagogické praxi).
 • Jedna KOMPLEXNĚ zpracovaná VYUČOVACÍ JEDNOTKA. Soubor komplexních materiálů k vyučovací jednotce bude obsahovat vzorovou přípravu, fotodokumentaci důkazů o učení (2-5 fotografií z vyučovací jednotky), sebereflexe vyučovací jednotky, záznam z reflektivního rozhovoru s „vedoucí“ učitelkou, zápis návrhů na pokračování či změny (a zápis vlastních dojmů a pocitů). Možno zpracovat na velký formát A2 formou myšlenkové mapy nebo poskládat do lapbooku.
 • Dva zápisy z HOSPITAČNÍCH ROZHOVORŮ (váš „vedoucí“ učitel na vybrané škole bude hospitovat alespoň ve dvou vámi vedených hodinách a pak s vámi o hodinách bude vést hospitační rozhovory). Budete dokládat podrobnými zápisy těchto rozhovorů (můžete je vyhotovit sám/sama) a podpisem hospitujícího učitele/ky. Pro pozorování využijete jeden z nástrojů z příručky: „Dvanáct otevřených metod pro rozvoj kolegiální spolupráce“ dostupné na http://aa.ecn.cz/img_upload/8b47a03bf445e4c3031ce326c68558ae/dvanact_overenych_metod_a4_web.pdfnebo mezinárodní nástroj ICALT. V příloze je k dispozici pozorovací arch ICALT, který lze pro hospitaci využít. (Příloha 5 – hospitační arch ICALT)

Součástí zápisu dále bude: 

 1. Vaše vyhodnocení vybraného hospitačního archu nebo metody.

 

 • Jak se mi (kolegovi/kolegyni) s archem/metodou pracovalo?
 • Co bylo potřeba upravit, modifikovat a proč?
 • V čem vidím výhody/nevýhody?
 • V čem vidím užitek vybrané metody/hospitačního archu pro mou budoucí pedagogickou praxi?

 

 1. Vaše sebereflexe z hospitačního rozhovoru:

 

 • Kam mě to posunulo?
 • Souhlasím s tím, co jsem slyšel/a?
 • Mám na to stejný názor? Proč?
 • Jaké bylo mé prožívání v průběhu (případně i po hospitaci)? Jak jsem se cítil/a?

 

 • HODNOCENÍ: 6 vzorků prací žáků s Vaším hodnocením, vč. krátkého písemného vysvětlení daného hodnocení. Ukázka hodnocení by měla být co nejpestřejší – ukázka oznámkovaných prací (více i méně zdařilé práce, vč. zdůvodnění, kriteriální hodnocení, popř. slovní hodnocení, podle toho, co jste si měli možnost vyzkoušet). Součástí bude zpracování jednoho textu pro vysvědčení formou slovního hodnocení (student prokáže znalosti ohledně délky, zvoleného jazyka, pokrytí jednotlivých předmětů). Příloha: Ukázka slovního hodnocení žáků ve 2. ročníku.

 

 • Ukázka KOMUNIKACE SE ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM: Vyberte alespoň jeden příklad situace v komunikaci s rodičem, která vás profesně posunula (případně zasáhla), např. emailová komunikace v citlivé záležitosti. Sepište to tak, aby tam byl jasný začátek a konec dané situace, a aby nebyl popsán problém, ale pouze daná situ která vás v poslední době nějak překvapila, zaskočila, která vás nějak myšlenkově zaměstnala a nevěděly jste si s ní tak úplně rady, popř. cítily, že je něčím důležitá v pozitivním slova smyslu.

 

Kritéria pro výběr situace:

 • Dokážete ji popsat velmi konkrétně retrospektivně.
 • Figurujete v ní jako spoluaktér (týká se přímo Vás).
 • Nebude nepříjemné sdílet ji a analyzovat s ostatními ve skupině.
 • Mohla by být zajímavá i pro ostatní. Lze očekávat, že se typově podobná situace může v praxi učitele opakovat.
 • Na jejím základě lze zformulovat pro sebe tzv. učící se otázku, jejíž zodpovězení Vás může profesně posunout a týká se toho, co můžete Vy sami ovlivnit/změnit. Doplňte vizualizaci situace (např. myšlenkovou mapu, koláž, cokoli, co Vám pomůže Vaše vnímání situace dobře prezentovat ostatním studentům.

 

 • Jedna zpracovaná TŘÍDNÍ SCHŮZKA/KONZULTACE:

 Připravíte dokumentaci (IDEÁLNĚ VČETNĚ FOTODOKUMNTACE) k třídní schůzce (případně tripartitě individuální konzultaci učitel/rodič/žák) v daných krocích:

 • brainstorming s kolegyní, na němž bude co nejvíce nápadů k plánované třídní schůzce /konzultaci
 • vlastní plán třídní schůzky/konzultace, popis tří zásadních okamžiků z realizace třídní schůzky /konzultace
 • společná reflexe třídní schůzky s kolegyní, zápis důležitých (zajímavých, inspirativních, opomenutých, rizikových) bodů jako pomoc k plánování příštího setkání s rodiči žáků.

 

 • ADMINISTRATIVA:

Na základě zjištění, jak to v dané škole probíhá, si zvolte tři úkoly, kterými prokážete seznámení s administrativní činností:

 1. kopie či scan vlastního zápisu do třídní knihy (v případě elektronické verze poskytněte print screen)
 2. print screen vlastního týdenního plánování na web či jinou formu prokazatelně ukazující komunikaci s rodičem ohledně testů či probírané látky, přípravy pomůcek atp. (ukázka týdenního plánování).
 3. kopie, scan či print screen zadávání známek do Bakalářů či vlastní zapsané známky do papírové ŽK
 4. kopie alespoň jedné prázdné strany z třídního výkazu, kam si student vlastnoručně dopíše fiktivní údaje k uzavírání známek za první či druhé pololetí (počet dívek, chlapců, prospělo s vyznamenáním, postupující do dalšího ročníku atp.)
 5. výpis konkrétních položek z matriky jednoho žáka (student tak prokáže, že ví, které údaje o žákovi potřebuje a kam se zapisují)

Citlivé údaje je nutno zamazat tak, aby nedocházelo k porušení GDPR.

 

 • PEDAGOGICKÝ DENÍK

Kromě dalších příprav a reflexí sem ještě patří zpracovaná očekávání, údaje o třídě, žácích, náslechy, výukové materiály.

 

Povinná je také účast na Semináři k souvislé pedagogické praxi II. – dle dohody s vaším VŠ učitelem – vedoucím praxe. Dále dokládáte písemně zpracované sebehodnocení v rámci dokumentu Soubor profesních kvalit studenta na pedagogické praxi ((viz Soubor kvalit studentovy práce na pedagogické praxi – dostupné na webových stránkách katedry primární a preprimární pedagogiky) a příznivé písemné hodnocenístudenta/studentky fakultním a vysokoškolským učitelem (na základě videonahrávek a písemných materiálů). Pro povolení individuálního plnění souvislé praxe II je nutné také potvrzení od školy, že jste na ní zaměstnán/a v jaké pozici a v jakém rozsahu. Toto potvrzení doručte garantce předmětu dr. Janě Poche Kargerové alespoň jeden týden před začátkem zápisu do letního semestru. 

Jana Stará a Jana Poche Kargerová