informace o studiu

Státní závěrečné zkoušky učitelství pro mateřské školy

Státní závěrečné zkoušky

Státní bakalářská zkouška v oboru Učitelství pro mateřské školy se skládá ze čtyř částí:

1. Obhajoba bakalářské práce
2. Ústní zkouška: předškolní pedagogika,
3. Ústní zkouška: psychologie dítěte
4. Ústní zkouška: specializace VV, DV, TV, HV

Upozorňujeme studenty na změnu termínů SZZ v souvislosti s nouzovým stavem

Témata k bakalářské ústní zkoušce z předškolní pedagogiky v oboru učitelství pro mateřské školy zde.

Témata k bakalářské ústní zkoušce z psychologie dítěte v oboru učitelství pro mateřské školy zde.

Pokyny pro zpracování bakalářské práce

Specifikace závěrečných prací vedených na katedře primární pedagogiky
 • Specifikace závěrečných prací vedených na katedře preprimární a primární pedagogiky

  Opatření děkana č. 37/2017 o podrobnostech pro závěrečné práce zde. Povinností studenta je odevzdat bakalářskou nebo diplomovou práci prostřednictvím SIS v elektronické podobě, tištěná verze práce se již neodevzdává.

  Jaká specifika mají bakalářské práce vedené na katedře preprimární a primární pedagogiky?

  1. Účel a charakter bakalářské práce

  Bakalářskou prací student v souladu s profilem absolventa v daném studijním oboru prokazuje schopnost vybrat z tématu práce problém, kterému se dále detailněji věnuje. Prokazuje, že dovede v základní rovině zpracovat (vybrat a interpretovat) adekvátní teoretická východiska řešeného problému a v souvislosti s tím používat jednoduchou podobu metod pedagogického výzkumu. Zaměřuje se na vlastní praktické zpracování, ověřování a reflektování konkrétního edukačního procesu nebo jeho částí u dětí předškolního věku.

  1.1  Bakalářské práce se od diplomových prací liší především menším rozsahem teoretických východisek a důrazem na praktické krátkodobé edukační konstruování a reflektování u menšího sledovaného vzorku.

  1.2  Bakalářská práce se orientuje na problematiku výchovy a vzdělávání v předškolním období. Teoretická část vychází ze studia a zhodnocení odborných pramenů ke zvolené problematice. Praktická část je založena především na rozboru, interpretaci a reflexi vlastní pedagogické práce. Její konkrétní zpracování se odvozuje od zvoleného tématu a cíle práce. Respektuje zvyklosti v používání běžně dostupných metod a technik pedagogického výzkumu a zpracování zjištěných údajů.

  Má zpravidla podobu:

  1. a) Teoreticky podloženého programu /projektu/ pro práci s dětmi předškolního věku. Zde se očekává vyslovení konkrétně formulovaných výzkumných cílů a základních sledovaných otázek, na které by mělo dát odpověď realizované a reflektované šetření (s případným využitím kvalitativních vyhodnocujících postupů).
  2. b) Studie, která na základě teoretických předpokladů zkoumá a ověřuje podmínky a okolnosti mající vliv na rozvoj dítěte nebo na naplňování jeho specifických potřeb. Může mít podobu případové studie zaměřené na zkoumaný subjekt s následnou volbou pedagogických přístupů (např. vypracováním a ověřením individuálního vzdělávacího programu).
  3. c) Srovnávací studie zaměřené na vybraná kritéria pro rozbor a zhodnocení pedagogických systémů a školních programů. Zde mohou být uplatněny metody analýzy dokumentů a jiných pedagogických konstruktů s cílem nacházet a zhodnotit společné znaky a rozdíly.

  Ve všech uvedených případech mohou být dalšími metodami pozorování, rozhovor, dotazník, test, rozbor výsledků dětské činnosti, základní sociometrické techniky, anketa, apod.

  2. Zadání, vedení a odevzdání bakalářské práce

  Řídí se Opatřením děkana o podrobnostech pro závěrečné práce (zde)  s následujícím upřesněním:

  2.1 Odevzdání bakalářské práce je podmínkou pro vykonání státní závěrečné zkoušky a je její součástí. Obhajoba bakalářské práce a ústní část SZZ se realizuje v jednom státnicovém termínu, na který se student přihlásil.

  3. Struktura bakalářské práce

  3.1 Orientační návrh struktury:

  • titulní listy
  • anotace a klíčová slova v českém a anglickém jazyce
  • obsah
  • úvod s formulací cíle bakalářské práce
  • zpracování teoretických východisek
  • praktická část s formulací řešeného problému, cílů a použitých metod zkoumání
  • realizace vlastního akčního výzkumu
  • výsledky a závěry praktické části
  • závěr
  • literatura a informační zdroje
  • přílohy

  3.2 Minimální rozsah bakalářské práce je 40 normostran původního textu, (tj. bez titulních listů a příloh), teoretická a empirická část bakalářské práce je vyrovnaná z hlediska rozsahu

  3.3  V seznamu odborné literatury a informačních zdrojů jsou uvedeny všechny prameny použité při zpracování bakalářské práce, s převahou primárních zdrojů. Minimální počet titulů použité literatury je deset (do tohoto počtu nejsou zahrnuty elektronické zdroje). Seznam je zpracován podle abecedního pořadí autorů, zvlášť je uvedena literatura a zvlášť elektronické zdroje.

Diplomový úkol ke SZZ z dramatické výchovy

Informace k diplomovému úkolu k SZZ z dramatické výchovy<br />

Diplomový úkol k SZZ z dramatické výchovy 

pro studentky/ty učitelství pro mateřské školy, specializace dramatická výchova na Pedagogické fakultě UK v Praze

Vzhledem ke změněným podmínkám pro realizaci diplomových úkolů, měníme tímto s vědomím pedagogů oddělení pro Dramatickou výchovou a vedoucí katedry Preprimární a primární pedagogiky znění podmínek pro vypracování diplomových úkolů k obhajobám v letním termínu SZZ 2020.

Tyto změny vycházejí ze situace na školách a v neformálních vzdělávacích zařízeních, kde měly být projekty uskutečněné. I po ukončení opatření vlády (v této době s nejistým termínem) však pravděpodobně nenastanou na mnoha školách vhodné podmínky pro dokončení projektů v plné míře.

 

Součástí státní závěrečné zkoušky z dramatické výchovy je obhajoba diplomového úkolu.
Cílem vypracování a obhajoby diplomového úkolu je prokázání dovedností naplánovat, zrealizovat
/ pokud tomu nezabrání závažná omezení – např. vyhlášení stavu nouze /
a zreflektovat nejméně dvouhodinový program /v jednom nebo více dnech/ pro děti v mateřské škole, vystavený na principech dramatické výchovy.

 • Diplomový úkol je zadáván v rámci kurzu Praxe dramatické výchovy II.
  • Diplomový úkol je možné konzultovat s některým z učitelů/učitelek dramatické výchovy pouze po formální stránce. Obsahově je úkol samostatným projektem studenta.
  • Diplomový úkol je třeba odevzdat v případě termínu státní závěrečné zkoušky z dramatické výchovy v květnu do 20.4., v případě termínu státní závěrečné zkoušky v září do 25. června, pro lednový termín zkoušky do 15. prosince na katedru primární pedagogiky MgA. Alžbětě Ferklové.
  • Diplomový úkol je třeba odevzdat ve dvou vyhotoveních.
  • Diplomový úkol musí mít rozsah nejméně 5 stran strojopisu.
  • Předložený materiál nesmí být podkladem pro jiný zápočet nebo zkoušku.

Součástí zpracovaného diplomového úkolu se stává:
1. Plán projektu
1.1
– Charakteristika skupiny /MŠ, věk dětí, obvyklé činnosti a dovednosti dětí, pro které je projekt určen/
– Kontext realizovaného programu / součást dlouhodobějšího tématu, další plánované činnosti, souvislost s kurikulárními dokumenty školy a třídy/
– Cíle a úkoly realizovaného programu, včetně specificky dramatických cílů
– Námět, téma
– Časový rozsah realizovaného programu
– Pomůcky, nároky na prostor
1.2
– Scénář programu – činnosti, příp. varianty činností

 1. Popis a reflexe průběhu činností, užitých metod a výsledků učení žáků
  Změna:
  Podrobný popis scénáře, podrobné přípravy na realizaci projektu.
  Možné doplnit o písemně zformulované závěry z konzultace s učitelem dané skupiny dětí, s kterou měl být projekt původně realizován, nebo jeho přímé vyjádření.

  3. Závěr
  Změna:
  Popsat v případě, pokud jste realizovali projekt s dětmi / před vyhlášením nouzového stavu /

  – závěrečné hodnocení plánu a jeho realizace, případně návrhy úprav
  – podstatná zjištění vztahující se k oboru DV
  – sebereflexe dovedností studenta
  4. Přílohy/použité texty z dětské literatury, pomůcky, fotodokumentace…/
  5. Použitá odborná literatura