Specializace dramatická výchova (MŠ)

Charakteristika 

Dramatická výchova je jedním z nejkomplexnějších oborů estetické výchovy. Využívá prostředků a postupů dramatického umění při práci s obsahy různé povahy – zejména s takovými, které se vztahují k oblasti lidských vztahů, jednání. Jde o systém sociálně-uměleckého učení dětí, jehož cílem je jednak estetická kultivace a získávání divadelních dovedností, jednak rozvoj osobnosti a prosociálního chování. Podstatou dramatické výchovy je proces učení především přímým prožitkem a vlastní zkušeností v jednání, zejména ve hře v roli ve světě fikce. Vede k celkové kultivaci svěřence, k hlubšímu chápání člověka, jeho jednání, světa lidských vztahů, situací, příběhů, k rozvíjení jeho tvořivosti a empatie, k prohlubování jeho schopnosti komunikovat, spolupracovat ve skupině, k získávání dovedností vyjadřovat se slovem i pohybem.

Koncepce výuky

Koncepce výuky specializace Dramatická výchova je jednou z nejpropracovanějších v kontextu pedagogických fakult. Studium je realizováno provázanými a navazujícími kurzy, v nichž student získává zkušenosti s procesem dramatické výchovy. Akcent je kladen zejména na proces dramatické výchovy předškolního a mladšího školního věku, v případě vzdělávání pedagogů předškolní výchovy na uplatnění dovedností a znalostí při řízené činnosti v MŠ, při plánování projektů s dětmi předškolního věku, na zapojení dramatické výchovy do umělecké výchovy v kontextu MŠ. Od získávání vlastních zkušeností přecházejí studenti k projektování a realizaci vlastních dramaticko-výchovných bloků, a to jak se skupinou vrstevníků v rámci kurzu, tak i se skupinou dětí mateřské školy. Studium specializace je provázeno praxí – náslechovou v prvním ročníku studia specializace a vlastním vedením procesu dramatické výchovy v závěrečném ročníku studia. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou

Při studiu specializace dramatická výchova se studenti seznamují s různými podobami procesu dramatické výchovy – s průpravnými hrami a komponovanými tematickými herními celky, s improvizacemi, dramatickou hrou, rozsáhlými herními celky založenými na dramatické hře, hře v roli, se strukturovaným dramatem, divadlem – fórum, přednesem, inscenační prací s dětmi a cestami k rozvoji dětského diváctví. Děje se tak zejména prostřednictvím reflexe vlastní zkušenosti z činnostně pojaté výuky jednotlivých kurzů. Studium povinných kurzů je doplněno nabídkou různých dílen, seminářů, workshopů, které se zaměřují zejména na rozvoj kompetencí studentů v oblasti divadla a dramatických umění. Studenti tak mají možnost seznámit se i s jinými způsoby práce a dalšími inspirativními osobnostmi.

Studium specializace dramatická výchova je v rámci studia učitelství pro MŠ zaměřeno zejména na rozvoj kompetencí studentů v oblasti vedení umělecko-edukačního procesu s dětmi – studenti jsou rozvíjeni v herních a hereckých dovednostech, v oblasti interpretace uměleckého textu, v dovednosti plánovat a realizovat proces dramatické výchovy s konkrétní skupinou, získávají základní znalosti z teorie oboru. Důraz je kladen na rozvoj kompetencí souvisejících se specifickými rolemi pedagoga v kreativním procesu. Pedagog v takto pojatém procesu motivuje děti k vlastní aktivitě, tvorbě a její reflexi, respektuje žákovu tvorbu, je citlivý k jednotlivému dítěti a vědomě vytváří prosociální skupinové vazby, stává se spoluhráčem či spolutvůrcem, je schopen uplatnit postupy dramatických umění v edukačním procesu, pracovat s metodami navozování fikce prostřednictvím divadelních prostředků, využívat různé prostředky pro zpřítomnění fikce v herních činnostech a vést děti k reflektování zkušeností jako důležité cesty k tvorbě postojů a hodnot.

Diplomový úkol k SZZ z dramatické výchovy (MŠ)

Součástí státní závěrečné zkoušky z dramatické výchovy je obhajoba diplomového úkolu. Cílem vypracování a obhajoby diplomového úkolu je prokázání dovedností naplánovat, zrealizovat a reflektovat nejméně dvouhodinový program /v jednom nebo více dnech/ pro děti v mateřské škole, vystavených na principech dramatické výchovy. Propozice k vypracování diplomového úkolu k SZZ z dramatické výchovy, učitelství pro mateřské školy zde.

 • Diplomový úkol je zadáván v rámci kurzu Praxe dramatické výchovy II. 
 • Diplomový úkol je možné konzultovat s některým z učitelů/učitelek dramatické výchovy pouze po formální stránce. Obsahově je úkol samostatným projektem studenta. 
 • Diplomový úkol je třeba odevzdat v případě termínu státní závěrečné zkoušky z dramatické výchovy v květnu do 20. 4., v případě termínu státní závěrečné zkoušky v září do 25. června, pro lednový termín zkoušky do 15. prosince na katedru preprimární a primární pedagogiky Alžbětě Ferklové
 • Diplomový úkol je třeba odevzdat ve dvou vyhotoveních. 
 • Diplomový úkol musí mít rozsah nejméně 5 stran strojopisu. 
 • Předložený materiál nesmí být podkladem pro jiný zápočet nebo zkoušku.
 • Součástí zpracovaného diplomového úkolu se stává:

Plán projektu:
1.1 Charakteristika skupiny /MŠ, věk dětí, obvyklé činnosti a dovednosti dětí, pro které je projekt určen/
– Kontext realizovaného programu / součást dlouhodobějšího tématu, další plánované činnosti, souvislost s kurikulárními dokumenty školy a třídy/
– Cíle a úkoly realizovaného programu, včetně specificky dramatických cílů
– Námět, téma
– Časový rozsah realizovaného programu
– Pomůcky, nároky na prostor
1.2
– Scénář programu – činnosti, příp. varianty činností
2. Popis a reflexe průběhu činností, užitých metod a výsledků učení žáků
Závěr
– závěrečné hodnocení plánu a jeho realizace, případně návrhy úprav
– podstatná zjištění vztahující se k oboru DV
– sebereflexe dovedností studenta
4. Přílohy/použité texty z dětské literatury, pomůcky, fotodokumentace…
5. Použitá odborná literatura

Otázky ke SZZ z dramatické výchovy (MŠ)
 1. Dramatická výchova a její vztah k pedagogice 20. století – proměny a důležité mezníky.
 2. Dramatická výchova v systému současného vzdělávání.
 3. Dítě předškolního věku a divadlo (divadlo pro děti a dětské divadlo).
 4. Dítě předškolního věku a přednes (předčítání, přednes pro děti, dětský přednes).
 5. Věkové já věková a individuální specifika dítěte ve vztahu k dramatické výchově.
 6. Dítě předškolního věku a proces dramatické výchovy, jeho struktura a obsah.
 7. Integrativní charakter dramatické výchovy v předškolním vzdělávání. Dramatická výchova ve vztahu k ostatním estetickovýchovným oborům.
 8. Cíle dramatické výchovy a hodnocení. Vztahy těchto kategorií k RVP pro předškolní vzdělávání.
 9. Možnosti dramatické výchovy a její podoby v předškolní vzdělávací praxi.
 10. Dítě v osobnostním pojetí a dramatická výchova.
 11. Hra v předškolním věku a dramatická výchova.
 12. Improvizace a interpretace.
 13. Metody a techniky dramatické výchovy, způsoby vedení.
 14. Strukturované drama a jeho možnosti a podoby v práci s předškolní mi dětmi.
 15. Plánování programů a projektů s dramatickovýchovnými procesy v MŠ.
 16. Kompetence učitele dramatické výchovy ve vztahu k práci s předškolními dětmi.
 17. Směry dramatické výchovy ve světě a jejich využití současném pojetí předškolního a primárního vzdělávání.
 18. Osobností české dramatické výchovy jako inspirační zdroje pro současnou teorii a praxi.
 19. Zdroje a náměty pro dramatickou výchovu v předškolním vzdělávání.