Organizační struktura KPPP, agenda, zodpovědnosti a úkoly členů KPPP Platnost ode dne 21.3.2020

Organizační struktura 

 

 

PhDr. HELENA HEJLOVÁ, Ph.D.

MGR. JANA HOVORKOVÁ

MGR. PETRA HORSKÁ, Ph.D.

DOC. PaedDr. SOŇA KOŤÁTKOVÁ, Ph.D.

PhDr. TEREZA KRČMÁŘOVÁ, Ph.D.

PhDr. BARBORA LOUDOVÁ STRALCZYNSKÁ, Ph.D.

MGR. JAROSLAV PĚNIČKA

PhDr. JANA POCHE KARGEROVÁ, Ph.D.

MGR. EVA KOŽELUHOVÁ, Ph.D.

Doc. PhDr. JANA STARÁ, Ph.D.

Doc. PhDr. JANA UHLÍŘOVÁ, CSc.

MgA. MICHAELA VÁŇOVÁ

PROF. PaedDr. RADKA WILDOVÁ, CSc.

 

PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.

 • organizace a agenda všech programů CŽV na KPPP
 • GDPR a autorská práva (konzultace a přenos informací uvnitř katedry)
 • zajištění zápisů z porad
 • vedení doktorandů

Mgr. Jana Hovorková

 • asistentka katedry
 • shromažďování evidence pracovní doby, dovolených
 • zajištění účasti akademických pracovníků KPPP na promocích
 • evidence hmotného majetku, inventarizace, předsedkyně inventarizační komise KPPP
 • zpracování podkladů pro centrální evidenci, příjem a odeslání pošty a vedení evidence dle spisového řádu
 • předkládání požadavků na nákup a jeho realizace přes výhradního dodavatele fakulty, spolupráce se zaměstnanci ORP včetně nákupů přes objednávkový systém IFIS, předávání dokladů ověřených vedoucí katedry k proplacení.
 • publikace konzultačních hodin členů katedry
 • spolupráce na organizací SZZ, PŘ
 • role Tajemnice v SIS pro agendu PŘ a SZZ
 • přidělování kreditů za zpracování a odevzdání závěrečné práce
 • GDPR (ve spolupráci s dr. Hejlovou)
 • objednávky místností
 • koordinace prací pomvědů pro aktuální administrativní potřeby katedry
 • aktualizace webových stránek na základě podkladů od vedoucí katedry, garantek studijních oborů – ve spolupráci s Mgr. Pěničkou

Mgr. Petra Horská, Ph.D.

 • tajemnické práce v SIS pro Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a CŽV
 • příprava podkladů pro tvorbu rozvrhu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a CŽV
 • aktualizace RL v SIS, zadávání požadavků do Helpdesku
 • komunikace s rozvrháři a tajemníky kateder zajišťujících výuku ve studijním programu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.

 • garantka magisterského studia Předškolní pedagogika
 • zástupkyně vedoucí katedry (pro preprimární pedagogiku)
 • řešení žádostí, vyjádření k problémům, žádostem, stížnostem u jí garantovaného programu- ve spolupráci s vedoucí katedry
 • spolupráce s dalšími katedrami PedF UK
 • vedení doktorandů
 • spolupráce se studentskou oborovou radou a studentskými spolky
 • ve spolupráci se studijním oddělením a vedoucí katedry organizace SZZ a přijímacího řízení pro programy Učitelství pro mateřské školy a Předškolní pedagogika
 • organizace dne otevřených dvěří pro programy Učitelství pro mateřské školy a Předškolní pedagogika
 • koordinace rigorózního řízení v oboru předškolní pedagogika
 • vedení doktorandů
 • harmonogram pedagogických praxí za obory Učitelství pro mateřské školy a Předškolní pedagogika

PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D.

 • organizace a agenda SZZ a PŘ programu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
 • zastupuje dr. Horskou pro tajemnické práce CŽV.
 • členka inventarizační komise

PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.

 • garantka KPPP Erasmus + programů a jiné zahraniční spolupráce
 • zastupování pro tajemnické práce pro Erasmus +, programy Učitelství pro MŠ a Předškolní pedagogika
 • OBD za KPPP
 • garantka praxí za studijní programy UMŠ a PP, komunikace se Střediskem pedagogické praxe a katedrami zajišťujícími praxi, harmonogram praxí
 • Kontakt s médii

Mgr. Jaroslav Pěnička

 • koordinátor programu přijíždějících studentů Erasmus +
 • tajemník SIS pro Erasmus +
 • zastupování pro tajemnické záležitosti v oblasti doktorského studia
 • koordinace požadavků a poradenská činnost pro pracovníky katedry na ICT (opravy, aktualizace, problémy), komunikace se SIT
 • koordinátor pro web a facebook KPPP

PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.

 • garace praxí za studijní program Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, komunikace se Střediskem pedagogické praxe a katedrami zajišťujícími praxi, harmonogram praxí
 • koordinace „vzdělávání“ fakultních učitelů a vedoucích praxe (t.č. v rámci řešení IRP projektu)

Mgr. Eva Koželuhová, Ph.D.

 • tajemnické práce programů Učitelství pro MŠ a Předškolní pedagogika
 • příprava podkladů pro tvorbu rozvrhu Učitelství pro MŠ a Předškolní pedagogika
 • aktualizace RL v SIS, zadávání požadavků do Helpdesku
 • komunikace s rozvrháři a tajemníky kateder zajišťujících výuku ve studijním programu Učitelství pro MŠ a Předškolní pedagogika

Doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D

 • vedoucí katedry.
 • role Tajemnice SIS pro doktorské studium
 • zástupování v roli Tajemnice SIS pro Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
 • koordinace prací pomvědů pro aktuální výzkumné potřeby katedry
 • koordinace spolupráce s ostatními katedrami a odbornými pracovišti PedF UK i s pracovišti mimo fakultu.
 • spolupráce se studentskou oborovou radou a studentskými spolky
 • spolupráce na řešení žádostí, stížností-ve spolupráci s garantkami vzdělávacích programů
 • vedení doktorandů

Doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.

 • garance a organizace podpory studentů se speciálními potřebami
 • rigorózní řízení Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
 • vedení doktorandů
 • zpracování nostrifikací

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

 • garantka magisterského studia Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (v prezenční i kombinované formě) – garantka bakalářského studia Učitelství pro mateřské školy (v prezenční i kombinované formě),
 • zástupkyně vedoucí katedry (pro primární pedagogiku)
 • řešení žádostí, vyjádření k problémům, žádostem, stížnostem u jí garantovaných programů – ve spolupráci s vedoucí katedry
 • spolupráce s dalšími katedrami PedF UK
 • vedení doktorandů
 • spolupráce se studentskou oborovou radou a studentskými spolky
 • kontakt s médii
 • řízení koordinační rady Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a koordinační rady pro Učitelství pro mateřské školy
 • členka vědecké rady oboru Pedagogika