Informace o studiu

Doktorské studium

Státní doktorská zkouška

Státní doktorská zkouška má prověřit teoretické znalosti doktoranda, včetně znalosti soudobé odborné domácí i zahraniční literatury. Současná podoba zkoušky se skládá: 1. v ústní části  ze tří předmětů, které na návrh školitele schvaluje oborová rada. Výběr předmětů doktorské zkoušky odpovídá odbornému zaměření doktoranda a širším kontextům tématiky dizertační práce.

Doktorand by měl prokázat, na jaké úrovni je schopen pod zorným úhlem předmětů tvořících státní doktorskou zkoušku, řešit problematiku disertace. Takové pojetí zkoušky vyžaduje velmi hluboké a detailní znalosti.

Součástí státní zkoušky je předložení vypracované kapitoly disertační práce, k níž probíhá diskuse, a dále objasnění stavu řešení disertace, dosažené výsledky a předpokládaný další postup.

  1. Následnou částí, většinou v rozmezí několika měsíců po složení ústní části SDZ, je obhajoba disertační (doktorské práce). Bez obhájení práce není možno uzavřít doktorské studium.